nieuws

Organisatie ëpublic affairsí in bouwsector kan beter

bouwbreed

Het herstel van de vertrouwensrelatie met de overheid zal niet alleen lastig zijn, maar ook de nodige inspanningen en tijd kosten. Het managementinstrument public affairs voor de bouwsector kan wel eens belangrijk worden om die relatie te versterken, concludeert Floris Fels.

De bouwsector maakt te weinig gebruik van public affairs om op een structurele en inhoudelijke wijze de relatie met de overheid te onderhouden. Dat blijkt uit een recent onderzoek van Jolanda Hagoort van de Hogeschool Utrecht. Haar studie ëDe organisatie van de public affairs in de bouwsectorí constateert dat de bouwsector wel communiceert met de overheid, maar dat voornamelijk doet in het kader van aanbestedingen. Veel algemene strategische belangenbehartiging wordt overgelaten aan het Algemeen Verbond Bouwbedrijven (AVBB). De communicatie naar de overheid kenmerkt zich door haar informele en niet structurele karakter. Daarnaast blijkt deze communicatie vooral gericht te zijn op de belangrijkste politieke en ambtelijke spelers en is deze direct business gerelateerd.

Bang

Bouwbedrijven zijn volgens het onderzoek, dat gebaseerd is op een serie interviews en deskresearch, bang een duidelijke identiteit aan te nemen, aangezien het profileren van het bedrijf kan resulteren in het mislopen van business. Mede daardoor is de huidige relatie tussen overheid en bouwnijverheid als opdrachtverstrekker versus opdrachtnemer een nogal eenzijdige. De relatie heeft een hoog ëtop-downí gehalte en een ongelijkwaardig karakter en de bouwsector betrapt de overheid niet zelden op een wantrouwende houding. De keerzijde van de medaille is, dat de bouwnijverheidsector te weinig kansen heeft gecreÎerd om die eenzijdige relatie te verbeteren en te verbreden, waardoor zij ten opzichte van de overheid een veel gunstiger – lees: vertrouwenwekkender – positie zou innemen. De bouwsector kiest er kennelijk voor zijn opinies en visies over tal van maatschappelijk relevante onderwerpen niet direct te ventileren. Daarmee missen zij kansen om een positie als natuurlijk gesprekspartner van de overheid en een reputatie als maatschappelijk georiÎnteerde sector te verwerven. Dat wreekt zich bijvoorbeeld op een terrein als wet- en regelgeving, zoals ook uit de openbare verhoren bleek. De belangen, ideeÎn en plannen van de bouwsector worden bij de totstandkoming van beleid, wetten en regels onvoldoende geborgd. Daardoor zijn talrijke misverstanden en verschillen in interpretaties over de vaak complexe procedures, zoals die door de overheid zijn opgesteld, ontstaan. De verschillende belangen van de bouwsector en de overheid veroorzaken een spanningsveld. Zoveel is vooral de laatste tijd nauwkeurig duidelijk geworden. Begrip, vertrouwen, imago, en integriteit spelen hierbij een rol. Er blijkt sprake te zijn van een cultuurverschil dat mede ontstaan is door gebrek aan kennis over elkaars ëwereldí en verschillen van denken. De overheid denkt voornamelijk op lange termijn waar de bouw zich vooral op de korte termijn richt. Een andere oorzaak die spanning tussen beide veroorzaakt, zijn de verschillende rollen van de overheid. De overheid kan in de ogen van de bouwsector haar drie rollen (opdrachtgever, wet- en regelgever en toezichthouder) moeilijk naar behoren uitvoeren. Daarbij speelt dat het voor de bouwsector vaak niet duidelijk is welke positie de overheid als gesprekspartner inneemt. Bij het verbeteren van de public affairs in de bouwsector is het zaak de gezamenlijke belangen van overheid en bouwsector op tafel te krijgen. Op die manier kunnen collectieve belangen verkend en onderkend worden. Daarnaast zouden bouwbedrijven hun public affairsactiviteiten beter kunnen structureren en organiseren.

Winst

Samenwerking tussen gelijkgestemde bouwbedrijven en/of andere strategische samenwerkingspartners kan daarbij behulpzaam zijn. En contacten van bouwbedrijven met de overheid zouden niet alleen op momenten moeten plaatsvinden dat een bedrijf ëiets nodig heeftí van de overheid. Een dergelijke duurzame en brede maatschappelijk georiÎnteerde opstelling kan zowel de bouwsector als de overheid aanzienlijke ëwinstí opleveren.

Drs. Floris Vels Winkelman & van Hessen, adviesbureau voor public relations en marketing te Den Haag Begrip, vertrouwen, imago, en integriteit

Reageer op dit artikel