nieuws

Dramatisch tekort beton- en metselzand

bouwbreed

amsterdam – Het tekort aan beton- en metselzand loopt in de periode tot en met 2008 ìin het gunstigste gevalî op tot ongeveer 60 miljoen ton. Dat heeft het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) becijferd. Als er niet meer winningsvergunningen worden voorbereid, dreigt ook na 2008 een fors tekort te ontstaan.

Het meest zwarte scenario leidt tot een tekort aan beton- en metselzand voor de bouw van woningen, kantoren en infrastructuur van 80 miljoen ton tot en met 2008, aldus het EIB. Het onderzoeksinstituut bracht de vraag en het aanbod van beton- en metselzand in kaart op verzoek van het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB). De brancheorganisatie luidde eerder dit jaar de noodklok over het dreigende tekort aan beton- en metselzand. Het NVTB verwacht dat de winningsbedrijven binnen enkele jaren niet meer aan de vraag van zoín 22 miljoen ton per jaar kunnen voldoen. Volgens het EIB wordt het tekort vooral veroorzaakt doordat de provincies hun taakstelling niet zullen halen. Tot 2009 moeten zij 143 miljoen ton leveren, maar volgens het EIB is het hoogst twijfelachtig of dat gaat lukken, gezien de vele onzekerheden. Zo blijft de grote winlocatie bij Beuningen ìachter op schemaî en is het ìonwaarschijnlijkî dat alternatieven voor de Maasbommellocatie voldoende hoeveelheden zullen opleveren om de taakstelling voor Gelderland in te vullen. Het EIB gaat er daarom vanuit dat de provinciale locaties tot en met 2008 goed zijn voor maximaal 117 miljoen ton.

Onzekerheden

Ook de inzet van secundaire grondstoffen zal lager uitkomen dan de 23 miljoen ton van de overheid. Het EIB houdt het op hoogstens 16 miljoen ton. Onzekerheden zijn er verder over de winning van beton- en metselzand uit de Noordzee en het IJsselmeer. ìNadere geologisch onderzoek moet nog duidelijk maken waar zich de meest kansrijke locaties bevinden. Bovendien zal deze winning gelijk op moeten lopen met grote projecten waarnaar het eveneens vrijkomende ophoogzand kan worden afgezet.î Tekorten in Nederland kunnen worden opgevangen door de import van zand uit het buitenland. Als gevolg van de ongunstige Duitse bouwmarkt nam de import uit Duitsland de afgelopen jaren al toe. Extra invoer is daar mogelijk als er nieuwe winlocaties worden aangewezen. Volgens het EIBis het echter zeer twijfelachtig of de oosterburen daartoe bereid zijn. ìOok in het Duitse beleid is er terughoudendheid met het vertrekken van ontgrondingsvergunningen.î Voor de periode 2009-2018 voorzien de onderzoekers net als voor de komende jaren problemen. Nieuwe vergunningen voor de winning van beton- en metselzand zijn niet of nauwelijks in voorbereiding. Rekening houdend met een voorbereidingstijd van tien jaar ìzullen ook in de volgende taakstellingsperiode de knelpunten in het aanbod aanhoudenî.

Reageer op dit artikel