nieuws

De elektronische veiling: hogere wiskunde?

bouwbreed Premium

In vele sectoren staat het instrument van de veiling behoorlijk onder druk. Denk aan de voortslepende perikelen rond de veiling van radiofrequenties. Niettemin gaat de Europese wetgever steeds voortvarender te werk met de elektronische veiling als vorm van aanbesteding. Uit de eind augustus 2002 gepubliceerde amendementen op de ontwerp EU-anbestedingsrichtlijnen blijkt dat de elektronische veiling in een ruimer aantal gevallen dan oorspronkelijk beoogd, kan worden gehanteerd.

De elektronische veiling wordt bij uitstek gezien als een mogelijkheid voor de aanbestedende dienst om scherp te kunnen inkopen. Het is dan ook begrijpelijk dat de Europese regelgever deze elektronische variant van overheidsaankopen een aantrekkelijke methode vindt om tot gunning over te gaan. Uiteraard geldt dat een dergelijke vorm van elektronische overheidsaankopen zorgvuldig dient te worden geregeld. Daartoe worden in de richtlijnen voorschriften opgenomen ten aanzien van de inrichting van de elektronische veiling. Zo dienen deelnemers aan een veiling vooraf de relevante informatie te ontvangen en dient de aanbestedende dienst vastgestelde minimumtermijnen in acht te nemen. Tevens moet iedere inschrijver tegelijkertijd langs elektronische weg worden uitgenodigd om nieuwe prijzen en/of waarden in te dienen. In deze uitnodiging is eveneens informatie opgenomen over het elektronische systeem dat de aanbestedende dienst hanteert en de vereiste aansluiting door de bieder.

Onduidelijk

De regeling is overigens enigszins onduidelijk hoe ver deze informatieplicht geldt, bijvoorbeeld dat de aansluiting van een bieder voldoende stabiel moeten zijn en virusvrij. Ten aanzien van de start en de beeindiging van de elektronische veiling bepalen de richtlijnen dat een elektronische veiling niet vroeger kan aanvangen dan twee dagen na de datum van verzending van de uitnodiging. Er zijn drie manieren om een elektronische veiling te beÎindigen: op een vooraf vastgestelde datum of tijd, wanneer er geen nieuwe prijzen meer worden ontvangen (of slechts nieuwe prijzen met minimale verschillen) of na het doorlopen van alle fasen. Voor dit laatste is vereist dat vooraf expliciet het tijdschema voor ieder van de fasen aan de deelnemers wordt medegedeeld. Na sluiting van de elektrische veiling kan de opdracht worden gegund. De nieuwe voorstellen regelen de gang van zaken tijdens de veiling maar summier. Een ënoodstopí is niet ingebouwd, bijvoorbeeld als de aanbestedende dienst vermoedt dat er oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de veiling of wanneer ongeautoriseerd toegang is verworven. Evenmin is duidelijk welke consequenties een dergelijke ënoodstopí voor de andere bieders zal hebben. De richtlijn legt de aanbestedende dienst verder geen verplichting op om aan te geven in welke fase de veiling zich bevindt en welke stappen moeten worden doorlopen om een bieding te doen. Voldoende transparantie, die bijvoorbeeld wel op basis van de richtlijn elektronische handel wordt gevraagd van ondernemingen die via internet verkopen, ontbreekt aldus terwijl een elektronische omgeving zich daar juist goed voor leent. Elektronische veilingen dienen op een niet-discriminerende en transparante manier te worden opgezet. Om dit de waarborgen dienen specificaties voldoende duidelijk te kunnen worden vastgesteld. Bij gunning op basis van de laagste prijs is dat geen probleem. Dit wordt evenwel anders bij gunning tegen de economisch voordeligste inschrijving zoals in de recente wijzigingen wordt voorgesteld. De aanbestedende dienst dient dan voorafgaand aan de elektronische veiling na te gaan of inschrijvingen op basis van dit criterium voldoende kunnen worden vergeleken.

Tegendeel

Men kan zich afvragen of de wens van de Europese wetgever om het toepassingsgebied van de elektronische veiling uit te breiden naar situaties waar vele parameters een rol kunnen spelen, niet in het tegendeel verkeert. De ëhogere wiskundeí die bij een dergelijke vorm van elektronisch aanbesteden komt kijken, staat immers op gespannen voet met de doelstelling van de Commissie om met de nieuwe Europese regelgeving tot vereenvoudiging van de bestaande aanbestedingsregels te komen.

Reageer op dit artikel