nieuws

Nieuwe regels voor relatie met de opdrachtgever

bouwbreed

De Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en de Orde van Nederlandse Raadgevende Ingenieurs (ONRI) hebben het initiatief genomen om te komen tot een regeling (De Nieuwe Regeling, DNR), die te gebruiken is zowel voor de relatie tussen opdrachtgever en architect als die tussen opdrachtgever en raadgevend ingenieur. Het architectenrecht wordt voor een groot deel beheerst door de SR 1997, afkomstig van de BNA, en het recht van de raadgevend ingenieurs door de RVOI 2001, afkomstig van het KIVI. In deze situatie gaat nu dus verandering komen.

Met de DNR in de hand wordt voor de opdrachtgever het contracteren met de diverse adviseurs eenvoudiger, omdat hij immers voor elke soort adviseur gebruik kan maken van één en dezelfde regeling. Ook de arbitrage wordt naar verwachting eenvoudiger, omdat er slechts een arbitraal college zal zijn dat rechtspreekt inzake deze regeling. De nieuwe regeling voorziet in twee typen verhoudingen: één waarbij de opdrachtgever contracteert met elke adviseur afzonderlijk en één waarbij hij contracteert met een hoofdadviseur, die op zijn beurt met de benodigde onderadviseurs contracteert. In het laatste geval spreekt men van integraal ontwerpen. Voor beide verhoudingen geldt, dat zij uitsluitend ontwerpwerkzaamheden en mogelijk directievoering betreffen, maar nimmer uitvoeringswerkzaamheden. De Nieuwe Regeling past daarom, net als de huidige RVOI 2001 en SR 1997, in het model waarbij het ontwerp in de relatie opdrachtgever en uitvoerder afkomstig is van de opdrachtgever en waarbij de opdrachtgever toezicht laat voeren, met andere woorden het klassieke model.

Voortbouwen

DNR bouwt voort op de bestaande regelingen, die bewezen hebben in een behoefte te voorzien. Onderwerpen die aan de orde komen, zijn onder andere de totstandkoming van de opdracht, de algemene verplichtingen van beide partijen, de aansprakelijkheidsregeling, algemene financiële bepalingen, het bijzonder verloop en het auteurs- en octrooirecht. Voor opdrachtgevers is natuurlijk de aansprakelijkheidsregeling van groot belang. Ook voor DNR zal gelden, dat de aansprakelijkheidsregeling voor een groot deel bestaat uit beperkingen van de aansprakelijkheid. De beperkingen zitten, gelijk in de huidige regelingen het geval is, met name in de omvang van de aansprakelijkheid en in het type schade dat niet wordt gedekt. De omschrijving van de tekortkoming, die aanleiding is tot de aansprakelijkheid, bevat ten opzichte van het burgelijk wetboek geen beperking. Ook hier zal DNR overeenstemmen met de huidige omschrijvingen van de tekortkoming als de SR 1997 in art. 13 en de RVOI 2001 in art. 16 die kennen.

Praktijk

In de praktijk blijkt dat het voor opdrachtgevers vaak lastig is om met alle adviseurs, die nodig zijn in het kader van een project, afzonderlijk te contracteren. DNR zal daarom voorzien in bepalingen, die maken dat sprake is van een verhouding: opdrachtgever-hoofdadviseur -onderadviseur (de terminologie staat nog niet vast), een verhouding die te vergelijken is met die van de hoofdaannemer en de onderaannemer. In dat geval draagt de opdrachtgever aan de hoofdadviseur een geïntegreerde ontwerpopdracht op. De relatie van de hoofdadviseur met de onderadviseur zal worden beheerst door de bepalingen die de opdrachtgever gebruikt als hij contracteert op de gebruikelijke wijze (met veel adviseurs).

Werkzaamheden

De RVOI kent traditioneel Bijlagen (tot en met de RVOI 1998 opgenomen in het rode boekje) waarin per vakgebied (bouw- en waterbouwkunde, constructies, akoestiek en bouwfysica etcetera.) werkzaamheden zijn omschreven. Opdrachtgever en opdrachtnemer dienen idealiter met elkaar af te spreken welke van deze werkzaamheden worden opgedragen. De SR kent iets vergelijkbaars in de vorm van Controlelijsten. Deze lijsten en Bijlagen zijn handige hulpmiddelen voor beide partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst. Ook DNR zal een dergelijk hulpmiddel kennen. Per discipline (waaronder: opdrachtgeverschap, projectbesturing, ontwerpintegratie, bouwkunde, landschapsarchitectuur, constructies) worden taken toegedeeld aan de participanten in bijvoorbeeld het bouwproces. Een van de onderliggende gedachten is dat steeds wordt uitgegaan van een basispakket dat minimaal moet worden opgedragen, wil de adviseur aansprakelijkheid kunnen aanvaarden zoals die uit de algemene voorwaarden voortvloeit.

Offerteproces

Naast de algemene voorwaarden en de indeling van de werkzaamheden wordt ook nog gewerkt aan richtlijnen dan wel documenten die de administratie op een meer gedetailleerd niveau, bijvoorbeeld inzake het offerteproces, vergemakkelijken. Naar verwachting zal DNR, De Nieuwe Regeling, in de loop van 2003 gereed zijn. Welke definitieve naam de regeling zal krijgen, is nog onbekend.

Reageer op dit artikel