nieuws

Voor imago van de bouw zijn ‘zachte’ vaardigheden cruciaal

bouwbreed Premium

Voor imago van de bouw zijn ‘zachte’ vaardigheden cruciaal

De recent verschenen cursusgidsen voor het komende opleidingsjaar laten er geen misverstand over bestaan: het absolute aantal en relatieve percentage ‘soft skills’ in relatie tot technische vaardigheden nemen sterk toe. Trainingen in aspecten als leervermogen, creativiteit en sociale en communicatieve vaardigheden zijn onmisbaar in moderne, complexe bouwprocessen. Dergelijke vaardigheden zijn tevens van essentieel belang voor een goed imago van de bedrijfstak bouw.

Kennistrends volgen simpelweg maatschappelijke trends. Er is sprake van een stijging van de maatschappelijke behoefte aan kennis, zo rapporteert de Sociaal Economische Raad, mede op basis van cijfers van de OESO. Deze organisatie stelt dat het economisch zwaartepunt meer komt te liggen bij sectoren die (relatief) intensief gebruik maken van technologie en menselijk kapitaal. Misschien denkt de OESO daarbij niet meteen aan de bouwsector, maar gelet op de mijns inziens voortdurende innovatie, benodigde kennisoverdracht in bouwprocessen en wisselende relaties tussen bouwpartijen en cliënten, schaar ik de bouwsector in het rijtje van sectoren die intensief gebruik maken van technologie en menselijk kapitaal. Gevolg is een groter beroep op kennis en vaardigheden van mensen in de bouw. Naast de feitelijke vakkennis van (technologische) ontwikkelingen, zal het belang van de zogenoemde ‘soft skills’ groter worden, aldus het SER-rapport over opleidingen in relatie tot de levensloop van mensen. Dus zie je alom soft skills in het cursusaanbod verschijnen. Overigens heb ik iets tegen het begrip soft skills, omdat je bij ‘zachte’ vaardigheden wellicht ten onrechte denkt aan geitenwollen sokken. Bovendien kun je helemaal niet zo’n sterk onderscheid maken tussen ‘zacht’ en ‘hard’. Elke vaardigheid is een combinatie van feitelijke kennis én sociale vaardigheden om die kennis goed in de praktijk te brengen. Ik heb de afgelopen jaren de opleidingsbrochures van BOB Kennisoverdracht niet zitten turven, maar ik weet zeker dat aantal en percentage van die soft skills – ik zal ze voor het gemak zo blijven noemen – ook qua kennisaanbod continu stijgen.

Meedraaien

Als ik de jongste BOB-gids bekijk, zie ik bijvoorbeeld nieuwe trainingen voor leidinggevenden om ziekteverzuim terug te dringen en trainingen van het NVOB Kwaliteitscentrum in klachtenafhandeling door bouwbedrijven. Zaken als het voeren van functioneringsgesprekken, communicatie in het bouwproces, arbeidsomstandigheden, veiligheid en ondernemerassistentie zijn eveneens voorbeelden van cursussen waarin de soft skills een centrale rol spelen. Ook het koppelen van cursussen aan het Simulatiecentrum voor Bouwmanagement in Leeuwarden geeft aan dat ingezet wordt op het totale beheersen van het bouwproces. Je moet daarbij de vaardigheid hebben om in teamverband in een bouwproces mee te draaien. De opleidingsinstituten volgen die maatschappelijke trend van stijgende kennisbehoefte en meer gewicht voor soft skills. Ze volgen trouwens ook de door de SER gesignaleerde trend naar meer onderwijsdifferentiatie. Geen uniform lespakket voor iedereen, maar op maat gesneden onderwijs gericht op ontplooiing van individuele kwaliteiten. Alsmede differentiatie naar tijd. Geen opeenvolging van eerst leren en daarna werken, maar een leven lang leren waarbij de onderwijsvraag over de (levens)loopbaan wordt uitgesmeerd.

Extern gericht

Dat onderwijsinstellingen de soft skills hoog in het vaandel hebben staan, is om meer redenen belangrijk dan alleen een goede aansluiting tussen vraag en aanbod. Bouwen is geen eilandactiviteit die je uitsluitend met techniek kunt klaren. Bouwen is per definitie naar buiten toe gericht, met opdrachtgevers, gebouwgebruikers, woonconsumenten en het grote publiek. Je moet zorgen voor bouwresultaten waarin mensen zich herkennen, naast de aandacht voor soepele en interactieve (technische) bouwprocessen. Dan pas werk je aan een positieve uitstraling, dan help je het imago van de bouw te verbeteren. Iets wat hard nodig is, gelet op de negatieve publicitaire lading die de bouwnijverheid thans treft. En dat terwijl je juist een goed imago wilt om jonge mensen te tonen hoe uitdagend, leuk en succesvol werken in de bouw kan zijn. De soft skills zijn in mijn ogen de sleutel tot het ‘verkopen’ van de bouw aan de buitenwacht. Voortdurend laten zien en vertellen hoe goed je bouwt. In onze organisatiemissie staat dat wij streven naar meer persoonlijke vaardigheden en toepassing ervan in efficiëntere bedrijfsprocessen. Onze inspanningen zijn echter ook gericht op een beter imago voor de bedrijfstak bouw. Daarom trek ik als een van origine technisch geschoolde bouwvakker mijn neus niet op voor soft skills. Integendeel, ik heb bewondering voor deze vaardigheden. Ik hoop dat de bouw de ogen opent voor soft skills ten faveure van soepele bouwprocessen en een beter imago.

Reageer op dit artikel