nieuws

Staatsbosbeheer zoekt geld voor oude spoorbrug

bouwbreed

driebergen – De Moerputtenbrug bij ‘s-Hertogenbosch wordt gerestaureerd. Staatsbosbeheer heeft daar het geld niet voor en heeft nu een ‘bidbook’ samengesteld om potentiële partners te interesseren om deel te nemen aan de financiering van de restauratie. Aanbieden van het eerste exemplaar van het bidbook vandaag aan mr. F.J.M. Houben, commissaris van de koningin in Noord-Brabant, is het officiële startsein voor het renovatieproject.

De 600 meter lange, geklonken smeedijzeren spoorbrug verkeert in deplorabele staat en bovendien is afbladderende loodmenie een bron van vervuiling. De brug ligt in het natuurgebied De Moerputten en valt daardoor onder beheer van Staatsbosbeheer. Deze organisatie laat weten door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij betaald te krijgen voor beheer van veel zaken, maar niet voor restauratie van een brug die gezien kan worden als industrieel erfgoed. Staatsbosbeheer hecht veel belang aan de restauratie en de recreatieve ontsluiting van de Moerputtenbrug. Ook Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft zich in deze geest uitgesproken. Daarom zoekt Staatsbosbeheer nu partners die het belang dat de organisatie ziet onderschrijven en willen bijdragen aan de financiering. De brug uit 1890 ligt op het traject Lage Zwaluwe – ‘s-Hertogenbosch. Decennia lang diende deze lijn voor de aanvoer van leer en schoenzolen voor de schoenindustrie in de Langstraat, vandaar de bijnaam ‘halve-zolenlijntje’. De spoorbrug is een doorlaatbrug. Hij rust op 37 stenen pijlers van 11,5 bij 1,6 meter. Het oorspronkelijk ontwerp voorzag in aanleg van dubbelspoor, maar er is een enkel spoor aangelegd.

Veenplassen

Het gebied tussen Waalwijk en ‘s-Hertogenbosch werd ten tijde van de aanleg veelvuldig geteisterd door overstromingen. Het natuurgebied De Moerputten is ontstaan bij afgravingen van het veengebied om overstromingswater van de Beerse Overlaat door te kunnen laten om door te stromen naar de Maas. De veenplassen rond de brug en het omliggende moerasbos herbergen inmiddels een vrijwel ongekende rijkdom aan planten en dieren. De spoorlijn is in 1972 opgeheven. Sindsdien is de toestand van de brug verslechterd. Onder de brug komen steeds meer brokstukken van brugpilaren en de brug zelf te liggen door het ontbreken van onderhoud. Op de brugdelen zitten loodhoudende teerlagen die van de onderdelen afbrokkelen. Het contract voor de sloop van de Moerputtenbrug is eind jaren ’80 door de provincie voor 70.000 gulden afgekocht. In 1995 is het op de lijst van Rijksmonumenten gezet. Momenteel is de brug gesloten voor voetgangers en fietsers. Restauratie brengt daarin verandering.

Kostenraming

Staatsbosbeheer gaat voor de restauratie nog een plan maken. Er loopt nog onderzoek. Een aantal zaken is al wel duidelijk. Het metselwerk van de pijlers moet worden hersteld. De metalen brugdelen zullen moeten worden gezandstraald en opnieuw worden voorzien van een coating. Ook moet er een veilig wandelpad over de brug komen, wellicht gevolgd door een fietspad. Een voorlopige raming van de kosten leidt tot een bedrag van rond de 5 miljoen euro. In de tweede helft van dit jaar hoopt Staatsbosbeheer met de resultaten van vooronderzoeken een definitieve kostenraming en reparatieplan op te kunnen stellen. Om de restauratie daadwerkelijk te kunnen uitvoeren is de financiële steun van subsidiefondsen en sponsors echter onontbeerlijk.

Zelfstandig bosbeheer

Staatsbosbeheer verzorgt al meer dan honderd jaar, in opdracht van de overheid, het beheer van zo’n 232.000 hectare aan bossen en andere natuurgebieden in Nederland. Belangrijke doelstelling is het in stand houden, herstellen en ontwikkelen van bossen, natuurgebieden, landschappen en cultuurhistorische waarden in de terreinen onder beheer bij deze organisatie. Sinds 1 januari 1998 is Staatsbosbeheer een zelfstandige organisatie. Voorheen was het onderdeel van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV). Tegenwoordig maakt de organisatie jaarlijks afspraken met het ministerie van LNV over datgene wat Staatsbosbeheer moet realiseren en de prijs die daarvoor moet worden betaald. Dit gebeurt in een overeenkomst op basis van normkosten en doeltypen, waarin de gewenste resultaten van het beheer en de overige te leveren diensten zijn vastgelegd.

Reageer op dit artikel