nieuws

Nieuwe regering geeft infra prioriteit

bouwbreed

den haag – Voor het nieuwe kabinet is de overheid slechts de sluitsteen van de samenleving. Dat staat in het concept-regeerakkoord van CDA, VVD en LPF. Wie de overheid ziet als het bestuur van Nederland of de uitvoerende arm van het collectief, slaat de plank volgens de Balkenende, Zalm en Herben de plank mis.

Uitgangspunt voor de opstellers van het document is dat de overheid voor alles functies waarborgt die het samenleven mogelijk maken. Ondanks de schaarse middelen staan daarom de infrastructurele voorzieningen hoog op de prioriteitenlijst. Centrum-rechts wil dat de rijksoverheid zich op het gebied van de infrastructuur beperkt tot strategische projecten en investeringen van nationaal belang. Aan provincies en gemeenten wordt ruimte gelaten voor een versterkte rol bij de regionale gebiedsgerichte ontwikkeling. De lagere overheden krijgen daartoe de financiële middelen en worden opgeroepen marktpartijen actief te betrekken bij de ontwikkeling van hun plannen.

Ruimte

Geconstateerd wordt dat de vraag naar ruimte voor woningen en bedrijven – evenals voor landschap en natuur – sterk toeneemt. Evenwicht is gevraagd ,maar aan de huidige notacultuur en de bureaucratische voorbereiding moet zo snel mogelijk een einde komen. Om het platteland te behouden dient het slot af van de ontwikkeling in het landelijk gebied. ‘In de grotere steden zal – om de middenklasse en hogere inkomens weer aan de stad te binden – een gevarieerder aanbod met betere woningkwaliteit tot stand moeten komen. De eenzijdige samenstelling van woonwijken verdient te worden doorbroken’, aldus het concept-regeerakkoord. Bij de ontwikkeling van de ecologische hoofdstructuur zal een omslag van de aankoop van landgoederen naar particulier, agrarisch landschapsbeheer worden gestimuleerd. Centrum-rechts is daarvoor bereid meer exploitatievergoedingen te verstrekken. Het kabinet legt op korte termijn deze visie neer in een aanpassing van de Vijfde nota ruimtelijke ordening.

Waddenzee

In het document wordt ruimte geschapen om gasboringen in de Waddenzee mogelijk te maken. ‘Verheugend is dat binnen de Overlegraad Olie en Gas de bereidheid bestaat om – ook in gevoelige, kwetsbare gebieden – constructief en vernieuwend te werken aan de koppeling van natuur, regio en economie.’ De kerncentrale in Borssele blijft voorlopig open. Anderzijds krijgt de duurzame energie van bijvoorbeeld windmolenparken een steuntje in de rug. CDA, VVD en LPF zeggen toe de afspraken over de aanleg van de Zuiderzeelijn gestand te zullen doen.

Reageer op dit artikel