nieuws

Beschuldiging aan mobiele brekers onterecht

bouwbreed

Het is bespottelijk, dat de BRBS de eigen problemen met de kwaliteit verzwijgt en volkomen ten onrechte beschuldigingen uit aan het adres van de Branchevereniging Mobiele Recycling (BMR). De BRBS is een onbetrouwbare onderhandelingspartner gebleken in het overleg met de BMR en is uitsluitend er op uit de economische positie van de grote vaste brekers te verstevigen, terwijl ze het belang van de eigen kleinere leden en het belang van de afnemers van granulaten volledig in de wind slaan!

Het is incorrect en misleidend om te spreken over ‘de puinbrekers van Nederland, verenigd in de BRBS’. Van de puinbreekbedrijven in Nederland zijn er ruim zestig lid van de BMR met een totaal marktaandeel van ongeveer veertig procent van de totale afzet aan granulaten. De meeste van deze leden breken mobiel, sommige hebben ook een vaste installatie. Van de BRBS zijn naar eigen zeggen ongeveer vijftig bedrijven lid die vooral vast breken. Uit informatie van de bedrijven zelf blijkt, dat de ledenlijst van de BRBS namen van bedrijven bevat die het lidmaatschap reeds hebben opgezegd. De meeste breekbedrijven zijn dus aangesloten bij de BMR.

Wildgroei

De BRBS spreekt over ‘wildgroei van mobiele puinbrekers’. Echter, een voorwaarde om lid te kunnen zijn van de BMR is BRL 2506 KOMO-gecertificeerde granulaten leveren volgens het Bouwstoffenbesluit, de asbestwetgeving en de Standaard RAW-bepalingen 2000. In het verleden hebben niet alle provincies gekozen voor een vergunningenbeleid. Dit mag de mobiele brekers niet worden verweten. Uit onderzoek van VROM is gebleken dat de leden van de BMR een betere kwaliteit leveren dan de leden van de BRBS. Granulaten worden door de leden van de BMR niet illegaal en ook niet in laagwaardige toepassingen verwerkt. De resultaten van de kwaliteitscontroles door de certificatie-instellingen bevestigen dit. De BRBS is van dit alles op de hoogte, dus zijn de beweringen ook op dit punt leugenachtig. Bovendien heeft de BRBS grote problemen met het Bouwstoffenbesluit. Zij heeft aan de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat medegedeeld niet aan de regels te kunnen voldoen, maar daarop niet te worden aangepakt door de certificatie-instellingen. Het ministerie van VROM heeft in reactie hierop de BRBS laten weten dat men zich strikt aan de regels dient te houden. De leden van de BMR houden zich momenteel aan provinciale vergunningen. Er is niets bekend over klachten van de omgeving tegen mobiel breken. Wel is bekend dat er diverse procedures lopen tegen leden van de BRBS over onvoldoende geleverde kwaliteit. De BRBS suggereert dat mobiel breken een goedkopere bewerkingsmethode is dan vast breken. Vastgesteld wordt dat een mobiele breker minstens vijftig procent duurder is dan een vaste breker met dezelfde capaciteit. Maar door de transportwinst worden in het voordeel van de opdrachtgever duizenden euro’s bespaard. Bovendien wordt ook minder SO2 en CO2 uitgestoten en worden de wegen niet onnodig belast met zware vrachtwagens. Marktevenwicht mag niet worden gecreëerd door een milieubesluit, wel door een vrije marktwerking. Dit laatste valt de BRBS uiterst moeilijk, omdat de grote leden van de BRBS de afgelopen jaren al veertig procent van de markt aan de mobiele brekers hebben verloren.

Verzet

De BMR heeft zich van begin af aan verzet tegen de inhoud van de ontwerp-AMvB Mobiel Breken (zie Cobouw nr. 83 van 1 mei 2002). Dat de BRBS het besluit van de minister van harte ondersteunt, is onbegrijpelijk. De BRBS heeft immers samen met de BMR een nota van kritiek voorbereid, maar die nota is nadat er op dertien van de veertien punten een akkoord met elkaar was, door de BRBS teruggetrokken onder druk van enkele grote puinbrekers die zich bedreigd voelden. Het is opmerkelijk dat juist deze puinbrekers die zich jaren beschermd hebben gevoeld, niet aan het Bouwstoffenbesluit en meer bepaald aan de opsplitsregels uit dit besluit kunnen voldoen. De opsplitsregels houden in dat indien een grote partij granulaat van bijvoorbeeld tienduizend ton wordt gekeurd en in deelpartijen wordt verkocht, de milieu-eisen dan aangescherpt dienen te worden tot 57 procent van de oorspronkelijke eis. Granulaat is namelijk heterogeen van aard en om de beperkte betrouwbaarheid van de steekproeven te ondervangen, zijn de opsplitsregels in het leven geroepen. Deze regels zijn perfect haalbaar als bij de acceptatie streng op gips en cellenbeton wordt toegekeken.

Marktordening

Voor de leden van de Branchevereniging Mobiele Recycling, die twee jaar na elkaar de schoonste granulaten produceerden, is dit geen probleem. Voor de grote vaste brekers die door hun bulkomvang acceptatieproblemen kennen en de link met de bron (slooplocatie) niet meer kunnen leggen, zijn de opsplitsregels andere koek. Belangrijk daarbij is het feit, dat het de BRBS duidelijk te doen is om marktordening, ofwel bescherming van de positie van de vaste brekers en niet om het (milieu-)belang van de afnemers van de granulaten. Ook worden de eigen – zogenaamde ‘kleinere’ – leden vergeten, die jaarlijks minder dan half miljoen ton produceren.

Reageer op dit artikel