nieuws

Brief met speerpunten naar informateur

bouwbreed Premium

den haag – Van denken naar doen. Dat wordt, als het aan het AVBBligt, het motto van het nieuwe kabinet. De organisatie heeft haar wensen geformuleerd in een brief aan de kabinetsinformateur. Vanaf de start moet het kabinet zich volop richten op de daadwerkelijke aanpak van de maatschappelijke bouwopgave.

In zijn brief noemt het AVBB vier speerpunten die zowel maatschappelijk als voor de bouwsector van groot belang zijn. Het gaat om ruimtelijke ontwikkeling, mobiliteit en bereikbaarheid, wonen en nieuwe samenwerkingsvormen. Op al die gebieden heeft Paars-2 voorstellen gedaan, maar in de praktijk zijn ze niet of nauwelijks tot uitvoering gekomen. Zo is de Vijfde nota ruimtelijke ordening niet afgehandeld, het Nationaal verkeers- en vervoersplan is weggestemd door de Tweede Kamer en de nieuwbouw van woningen ligt op een dramatisch dieptepunt. Ook publiek-private samenwerking wil nog steeds niet goed van de grond komen. Daarom vindt het AVBB dat een nieuw kabinet zwaar moet inzetten op de uitvoering van de plannen. Het denkwerk kan zich al doende mede op basis van de praktijkervaringen gelijktijdig verder ontwikkelen, meent het verbond. Om iets te bereiken, is in ieder geval publiek-private samenwerking van levensbelang. Zonder dat komt er weinig terecht van de uitvoering van de bouwopgave. De ambities uit het verleden moeten daarom worden omgezet in daden. Daarvoor is meer structuur in de samenwerkingvormen een eerste vereiste, vindt het AVBB. Over de vier speerpunten doet de organisatie concrete aanbevelingen. Zo zal een kwalitatief hoogwaardige ruimtelijke ontwikkeling in Nederland een stevige basis in het regeerakkoord moeten krijgen. Daarin moet in ieder geval meer speelruimte worden gecreëerd voor burgers, maatschappelijke organisaties en marktpartijen bij de concrete planuitwerking.

Woningbouw

Mobiliteit en bereikbaarheid zijn gebaat bij de ontwikkeling en realisatie van gebiedsgerichte bereikbaarheidsplannen en bij nieuwe doorstroomconcepten. Ook dit onderwerp moet stevig in het regeerakkoord worden verankerd. De nieuwbouw van woningen verdient volgens het AVBB eveneens een hoge prioriteit in het regeerakkoord. Daartoe zal in elk geval de uitwerking van de breed gedragen aanbevelingen van de Taskforce Woningbouwproductie in het akkoord moeten worden opgenomen. Onder meer gaat het dan om het aanwijzen van woningbouwlocaties in streekplannen.

Reageer op dit artikel