nieuws

Woonzorg deelt zorg over seniorenhuisvesting

bouwbreed

Woonzorg Nederland deelt de zorg over van de ouderenbonden over seniorenhuisvesting, niet alleen in Groningen, maar in het hele land. De organisatie onderschrijft de open brief van het Stedelijk Overleg Ouderenbonden Groningen aan de Groningse corporaties, waarin die zorg wordt geuit.

De problematiek geldt niet alleen voor Groningen, tekorten aan kwalitatief goede seniorenhuisvesting leiden op veel plaatsen in Nederland tot lange wachtlijsten. In de regio Groningen/Haren komt daar nog bij, dat het afgelopen jaar, ondanks alle inspanningen, de wachtlijsten voor verzorgingshuizen en verpleeghuizen weer met 20 tot 25 procent zijn toegenomen. Ook de wethouder Paas van stad Groningen heeft daar recentelijk nog zijn bezorgdheid over uitgesproken. Er ligt een goede kans om juist in herstructureringsgebieden en uitbreidingsgebieden extra aandacht te schenken aan specifieke doelgroepen, zoals senioren en gehandicapten. Daarbij is niet alleen het aanbod van voldoende geschikte (levensloopbestendige) woningen van belang, maar zeker ook een infrastructuur op het gebied van voorzieningen, zorg en diensten. Senioren en gehandicapten zijn meer dan anderen op deze voorzieningen aangewezen. In stad Groningen werkt Woonzorg Nederland samen met de Professor Heymansstichting aan een betere verdeling van zorgvoorzieningen over de wijk. Verpleegcapaciteit wordt gedeconcentreerd over verschillende wijken en in Vinkhuizen komt een nieuw centrum met woningen en intramurale zorg. Woonzorg Nederland participeert met de andere corporaties in werkgroepen over de toekomstige invulling van de infrastructuur ten behoeve van de zorg en dienstverlening. De staatssecretaris van VROM heeft aangegeven woningbouwcorporaties meer ruimte te willen geven bij de bouw van zorgwoningen. Deze ontwikkeling komt weer tegemoet aan de wens van het Stedelijk Overleg Ouderenbonden Groningen. In het artikel van Aart Verschuur in Ouderenzorg nr. 4, ‘De zweepslagen van staatssecretaris Remkes’, wordt uitgebreid op dit onderwerp ingegaan.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels