nieuws

Mediation en adviseurs

bouwbreed

Een landelijk werkend installatiebedrijf nam een aantal jaren geleden een meerderheidsaandeel (75 procent) in een klein regionaal opererend bedrijf met een historie van bijna 100 jaar. Toen conflicten rezen, koos men voor mediation. De gemeenschappelijke belangen wonnen het uiteindelijk van de verschillen.

De oud-eigenaar van het overgenomen bedrijf liep tegen de 60 jaar en had geen opvolgers. Wel wilde hij nog een paar jaar directeur blijven en dan het restant aandelenpakket overdragen. Het landelijk werkend bedrijf wilde via de samenwerking snel een groter marktaandeel in de regio krijgen. Al snel ontstonden de eerste problemen over kleine dingen. Die werden niet opgelost. In de loop der tijd liepen de emoties steeds hoger op. De zaak escaleerde zodanig, dat de directeur werd geschorst. De nieuwe eigenaar wilde niets meer betalen voor het minderheidsaandeel. Diverse procedures werden aangespannen. De continuïteit van het bedrijf kwam in gevaar.

Snel

De kwestie moest snel opgelost worden. Gezien de grote emoties was een informele en zeer vertrouwelijke wijze van behandeling van belang. De relaties tussen partijen moesten zoveel mogelijk worden hersteld om verdere schade te voorkomen. Mediation was hier op zijn plaats. Maar partijen moesten wel bereid zijn om zelf, onder leiding van een onafhankelijke bemiddelaar, naar oplossingen te zoeken. Interessant is, dat ze kozen voor mediation op aanraden van hun advocaten. Ook de accountants adviseerden positief. In de eerste bijeenkomst vertelde de geschorste directeur zeer geëmotioneerd waar zijns inziens het conflict omging. Het was een opeenstapeling van frustraties over punten, zoals de wijze waarop de administratie gevoerd moest worden, de wijze waarop de markt benaderd zou moeten worden, discussies over de prijs waartegen en wanneer het restant aandelenpakket zou overgaan en de onrechtmatige schorsing.

Korter

De nieuwe eigenaar was korter van stof. Zijn inziens weigerde tegen de afspraak in de directeur zich te voegen naar methode van werken van het landelijk operend bedrijf vooral op de gebieden van administratie en marketing. Hij sprak zelfs van sabotage. Eén en ander had grote invloed op het resultaat van het bedrijf. En dat vertaalt zich weer in de koop/verkoopprijs voor het restantpakket. Ook hier bleek weer dat een zakelijk conflict vaak terug te voeren is op ‘in geld vertaalde emoties’. Uit de dossiers van partijen, vaak door juristen opgebouwd spelen deze emoties zelden een rol. Door het conflict hadden partijen niet meer in de gaten hoeveel (gemeenschappelijke) belangen zij nog steeds hadden. In deze casus lag het voor de hand, dat geen van de partijen belang had bij een langdurige procedure met alle gevolgen van dien (tijd, geld, ergernis etc.). Als er aan de ruzie geen eind zou komen, hebben betrokkenen geen zin iets te doen aan het 100-jarig jubileum, dat op handen is. Voor de oud-eigenaar is dit zeer pijnlijk en de nieuwe eigenaar zou dan de promotionele voordelen van een dergelijk feest missen. Partijen noemden uiteindelijk vijftien grote en kleine ‘belangen’, die het de moeite waard maakten om te komen tot oplossingen. In de tweede bijeenkomst is er, al brainstormend, een lijst gemaakt van punten die misschien zouden kunnen bijdragen aan een oplossing. Twee dingen waren hierbij belangrijk. Hoe meer ‘opties’ gegenereerd worden hoe beter. En er werd op dat moment niet onderhandeld over de suggesties die gedaan werden. Gekeken werd daarna welke van deze punten ‘geobjectiveerd’ zouden kunnen worden.

Waarde

Zo werd besloten de beide accountants te vragen de waarde van het restant aandelenpakket in alle redelijkheid en billijkheid vast te stellen. In de derde en vierde bijeenkomst werd vooral gesproken over hoe verder te gaan, ervan uitgaande, dat een finaal akkoord bereikt zou worden. Beiden vonden dat de band niet abrupt verbroken moest worden. De oud-eigenaar zou gedurende enige tijd nog namens het bedrijf acquisitiewerkzaamheden willen verrichten. Verder werd besproken hoe door hen samen de organisatie en de markt geïnformeerd zou worden over de nieuwe ontwikkelingen. In de vijfde bijeenkomst kwamen de accountants met hun gemeenschappelijke advies met betrekking tot de waarde van het aandelenpakket. Dit gaf nauwelijks discussie meer. Alle afspraken werden met behulp van de adviseurs schriftelijk vastgelegd. Mediation heeft in deze zaak geleid tot een voor partijen goede oplossing. Maar zeker is ook, dat de adviseurs daarin een belangrijke rol gespeeld hebben.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels