nieuws

Faalkostenreductie: Waarmee beginnen we?

bouwbreed

Faalkostenreductie: Waarmee beginnen we?

1: Betrokken partijen Bij de bouw zijn diverse partijen betrokken zoals opdrachtgevers, architecten, constructeurs, onderaannemers, leveranciers en de hoofdaannemer zelf. Al deze partijen kunnen als bron fungeren bij het ontstaan van faalkosten. 2: Betrokken functies De faalkosten kunnen ook liggen bij de calculatie, directie, inkoop, werkvoorbereider, uitvoering of projectleiding. 3: Relevante disciplines In welke disciplines komen faalkosten terug; bijvoorbeeld straat-, beton-, funderings-, timmer- of metselwerk. 4: Oorzaakgebieden Ontwerpwijzigingen, communicatieproblemen, de kwaliteit van de bouwpartners, slechte afspraken in het inkooptraject, de betrokkenheid en motivatie van het personeel. 5: De fase in het proces Faalkosten vinden hun oorsprong in elke fase van het bouwproces. Zowel in de ontwerp-, prijsvorming-, contract-, voorbereidings- en uitvoeringsfase kunnen faalkosten ontstaan.

Om duidelijke prioriteiten aan te geven, is een analyse nodig. Deze analyse moet laten zien waar de grootste faalkosten ontstaan. Dit kunnen we op twee manieren doen. De eerste mogelijkheid is het melden van alle faalkosten in de organisatie. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van ‘faalkostenmeldingsformulieren’. Dit is een tijdrovende bezigheid en bovendien bestaat de kans dat mensen niet volledig ‘open’ zijn in het structureel melden van fouten die ontstaan zijn. Vervolgens kan een diepgaande analyse uitgevoerd worden naar de oorzaken. De tweede mogelijkheid is het maken van een faalkostenportfolio. Dit instrument geeft inzicht in de grootste ‘faalkostenveroorzakers’ door een relatie te leggen tussen de oorzaakgebieden van faalkosten (4) en de belangrijkste disciplines (3). Hieronder wordt een en ander toegelicht aan de hand van een stappenplan.

Faalkostenportfolio

Stap 1: Alle relevante oorzaakgebieden en alle relevante disciplines van faalkosten worden geïnventariseerd. Stap 2: De medewerkers van het bouwbedrijf geven voor alle oorzaakgebieden een score van 1 tot 10. Een hoge score impliceert dat het oorzaakgebied in zeer sterke mate bepalend is voor het ontstaan van faalkosten. Bijvoorbeeld als men vindt dat wijzigingen in het ontwerp een grote impact hebben op faalkosten, dan geeft men een hoge score (8 of 9). Stap 3: De medewerkers van het bouwbedrijf geven voor alle disciplines een score van 1 tot 10. Een hoge score wil zeggen dat faalkosten in sterke mate tot uitdrukking komen in de betreffende discipline. Vindt men dat faalkosten met name ontstaan bij het funderingswerk en minder bij het schilderwerk, dan scoort funderingswerk een 8 of 9 en schilderwerk een 2 of 3. Stap 4: Voor elke mogelijke combinatie wordt aangegeven of er een relatie ligt. Ontwerpwijzigingen in de betonconstructie zijn zeer relevant, dus daar ligt een relatie. Daarentegen vormen ontwerpwijzigingen bij het schilderwerk of bij het slaan van plintjes, minder kans op faalkosten, dus daar ligt geen relatie. Stap 5: Voor elke relatie worden de scores (zie stap 2 en 3) vermenigvuldigd. Waar geen relatie ligt, vindt ook geen vermenigvuldiging plaats. Stap 6: De hoogste scores vormen de belangrijkste aandachtsgebieden. In de figuur zijn dit ‘prijskopen bij het metselwerk’ (score 81) en ‘planningsproblemen bij het betonwerk’ (score 64).

Hoogste prioriteit

De rij- en kolomtotalen worden ook opgeteld; dat wil zeggen de aantallen waarnemingen. Een hoge kolomtotaalscore geeft aan dat het betreffende oorzaakgebied in sterke mate generiek is en voor vele disciplines opgaat. In deze figuur is dat ‘communicatiestoornissen’ die heeft een score 7. Een hoge rijtotaalscore geeft een hoge ‘faalkostengevoeligheid’ voor de betreffende discipline. In deze figuur is dat ‘funderingswerkzaamheden’ die heeft een score van 11. Zoals we al concludeerden, vinden faalkosten hun oorsprong in diverse brongebieden. Helaas zien we nog maar al te vaak dat we te weinig leren van onze fouten. Kans op herhaling wordt niet uitgebannen. Het is de taak van het bouwbedrijf door, deze brei aan verschillende probleem- en oorzaakgebieden, de juiste weg te vinden en zorg te dragen voor een structurele oplossing. De faalkostenportfolio is een prima instrument ter bepaling van de hoogste prioriteiten c.q. aandachtsgebieden. Het is nu zaak om voor de hoogste prioriteiten, een plan van aanpak te maken ter reductie van de faalkosten. Dit plan van aanpak dient vervolgens ingebed te worden in de bestaande procedures en instructies van de aannemer.score 3 5 7 8 4 5 9 8 5 4 5 8

grondwerk 3 15 24 24 3

rioolwerk 5 15 25 35 40 4

funderingswerk 6 18 30 42 48 24 30 54 48 24 30 48 11

betonwerk 8 24 40 56 32 40 64 40 40 64 9

metselwerk 9 27 63 36 81 36 45 6

staalconstructie 6 18 48 30 48 30 24 48 7

dakbedekking 2 14 16 10 16 4

aluminium kozijnen 6 18 42 24 54 48 30 48 7

etc. 4 28 20 32 20 4

tot. 6 4 7 5 4 5 3 5 2 3 5 6

score onvoldoende capaciteiten betrokken partijen slechte inrichting bouwplaats communicatiestoornissen slechte afspraken met leveranciers personeel is niet competent motivatie medewerkers prijskopen planningsproblemen ontbreken partnershiprelatie slecht ontwerp foutieve inschatting calculatie specificatiewijzigingen tot.

Reageer op dit artikel