nieuws

Water maakt Almere echte stad

bouwbreed

Er ligt nog lang geen feitelijk plan voor het stadsdeel Pampus in Almere op tafel, maar er wordt al wel voortvarend aan de gewerkt. Waar nu nog golven klotsen, moet als het even kan over enkele jaren een compleet nieuw woonmilieu verrijzen. Want Almere dient, zo luidt het basismodel van het huidige structuurplan, op de niet al te lange termijn onderdak bieden aan 300.000 inwoners.

In dit structuurplan ligt de uitbreiding met Pampus inbegrepen. Voor het aanzien van deze in landschappelijk schoon steeds verder oprukkende verstedelijking, zette Almere drie stedenbouwkundige bureaus aan het werk. Op basis van een fictief programma voerden het Bureau Alle Hosper, H+N+S Landschapsarchitecten en het Ontwerpbureau TKA een integrale verkenning uit naar de mogelijkheden van Almere Pampus. De verschillende ideeën werden deze week gepresenteerd.

Pampus, Almere’s zesde stadsdeel, moet 20.000 woningen krijgen. Wensen zijn onder meer de realisatie van unieke woonmilieus in relatie tot groen en water, een staandemastverbinding met de Noorderplassen en een jachthavencapaciteit van tweeduizend ligplaatsen.

Het ontwerpbureau TKA, dat zijn visie op Pampus vanuit een stedelijke invalshoek benadert, komt tot de conclusie dat voor een optimale invulling van het gebied buitendijks bouwen niet alleen een instrument is, maar ook een manier om de stad compleet te maken.

Almere Pampus moet een scala aan woonmilieus en recreatievormen bieden, waarbij de krenten in de pap daar ontstaan waar een samenspel ontstaat tussen water en land, als het aan TKA ligt; een ‘Gouden Strand’ aan het IJmeer, een boulevard om te flaneren, een roeibaan met olympische allure, een kwelzone als ‘Lake side park’ en een ‘Venetië-achtige’ begraafplaats aan het water.

Drijvende wijk

Bureau Alle Hosper pakt al even futuristisch uit met plannen als een drijvende wijk, die moet gaan dobberen op een nieuw te creëren water dat in open verbinding staat met het Markermeer. Buitendijks komen op de opgedikte strekdam appartementen met een ‘holiday-forever’-predikaat.

Om al dit moois te kunnen bereiken, wordt de bundel infrastructuur door het IJmeer ondergronds aangelegd.

De landschapsarchitecten van H+N+S schetsen voor de toekomstige bewoners van Pampus een kleinschaliger plaatje, maar wel eentje waar het water van in de mond loopt. Aan de IJmeer-kant van Pampus heeft dit bureau een klein buiteneiland met haven in gedachten. Deze haven wordt omgevormd tot een beschut buitenwater waar een enclave drijvende woningen aangemeerd kan worden.

Op opgehoogde landtongen in kwelmoeras, zo denkt H+N+S verder, komen bebouwingslinten met een lage dichtheid. In het moeras komen burchten in het water en losgeplaatste datsja’s (Russisch voor zomerverblijf buiten de stad).

De opzet van de verkenning door de ingeschakelde bureaus lijkt geslaagd, zegt H. Meijer. Meijer is Almere’s projectmanager stedelijke strategie. “Alle drie de verkenningen zijn inspirerend. De drie geheel verschillende ontwerpen hebben elk een eigen insteek, waardoor ze zeker bruikbaar zijn om de discussie over Pampus op gang te brengen.”

De plannen van de drie bureaus worden als belangrijke informatie gebruikt bij de studiedag ‘Blik op Pampus’. De gegevens worden eveneens verwerkt in het in wording zijnde Structuurplan Almere.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels