nieuws

Waddenvrienden maken zich op voor lange strijd

bouwbreed

De productie van windenergie is tussen 1990 en 2000 in Nederland vervijftienvoudigd. Wie van Groningen oostwaarts naar het Eemsland rijdt, komt de turbines bij vele tientallen tegemoet. Ook wordt de alliantie steeds sterker om aan weerszijden van de Afsluitdijk een woud van 109 windmolens te plaatsen. De Waddenvereniging slaat de schrik om het hart.

“Het verwondert me dat de plannen niet geleid hebben tot een openbare discussie. Je zou een nationaal debat moeten voeren over de windmolens langs de Afsluitdijk”, oppert actiecoördinator J. Stoop van de Waddenvereniging. Om hoofdschuddend de extra praatronde uit bestuurlijke overwegingen direct maar weer naar de prullenbak te verwijzen. “Als het kabinet zijn eigen beleid serieus neemt, heb je een dergelijk debat helemaal niet nodig.”

Het Waddengebied bestaat uit meer dan slechts water en slik met een overmaat aan boeiend planten- en dierenleven. Tenminste voor de vereniging van Stoop. Ze wijst naar de Romaanse kerkjes, de dijken, de boerderijen. Voor wie er oog voor heeft, doemen oude kreken en zandruggen op. Aan de eeuwenoude terpen en de wallen die bescherming boden, is de geschiedenis van het landschap af te lezen. Plus de historie van de bewoners, die aan het terugdringen van het water hun identiteit ontlenen.

Eenheid

“Het binnendijkse land vormt een eenheid met het wad. De natuurwaarden aan weerszijden van de dijk hangen nauw met elkaar samen. De zeevogels zoeken bij hoog water het land op en vinden daar hun voedsel. Onze vereniging ijvert voor de kwaliteit van heel het gebied dat door de waddendynamiek is ontstaan. De bebouwing moet aansluiten bij het landschap”.

De aanval met windmolens bij de Afsluitdijk staat voor de Waddenvereniging niet op zich. Telkens maar weer morrelen overheden aan afspraken en wordt de rechtsbescherming opgerekt. Duitsland pakt voor 205 miljoen euro de Eemsmonding aan om de oceaanreuzen van scheepsbouwer Meijer in Papenburg efficiënter naar open zee te kunnen varen. In eigen land dreigen proefboringen en de verplaatsing van marineluchthaven Valkenburg naar een locatie ten zuidoosten van Den Helder.

In de vorige maand door het kabinet vastgestelde Derde nota Waddenzee wordt de duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap de centrale doelstelling genoemd. Windmolens zijn dan ook taboe. Hoewel: “Het kabinet maakt hierop een uitzondering door medewerking te verlenen aan het plaatsen van windmolens bij de Afsluitdijk. Mits de plaatsing de toets van de vogel- en habitatrichtlijn doorstaat”.

Effectief

De woede voorbij maakt de Waddenvereniging zich op voor een langdurige juridische strijd. Friesland, Noord-Holland en vier gemeenten steunen het windmolenplan. “We gaan procederen tot aan het Europese Hof toe”, belooft Stoop. De bouw van het windpark is volgens haar in strijd met de Europese regels en staat haaks op afspraken amper vier jaar geleden te Stade gemaakt tussen Denemarken, Duitsland en Nederland. De Waddenvereniging ziet geen enkele dringende reden van groot openbaar belang om een industrieel object als een windpark in de ecologische hoofdstructuur te passen. Voeg daar aan toe dat de turbines jaarlijks 15.000 vogels de kop zal kosten.

“Zowel het IJsselmeer als de Waddenzee gelden als zwaar beschermd natuurgebied. Welke noodzaak bestaat uitgerekend op de grens van beide een windpark te bouwen? De noodzaak is in ieder geval niet ingegeven door beleidsvoornemens voor de productie van groene energie. Op het land is nog voldoende plek om te voldoen aan de doelstellingen.” Wereld Natuur Fonds en Vogelbescherming onderschrijven de visie van de Waddenvereniging.

Voor Stoop kan de Nederlandse overheid uit het oogpunt van duurzaamheid beter haar kaarten zetten op energiebesparing, toepassing van warmtepompen en zonne-energie. “We leven in de waan van de dag. Windenergie is helemaal niet zo bijster effectief. Er zijn betere methodes om de uitstoot van koolstofdioxide terug te dringen. Windenergie is mij de opoffering van de open ruimte niet waard. Molens bouwen heeft erg veel weg van symboolbeleid”.

Reageer op dit artikel