nieuws

Betonbranche wil om de twee jaar ontgrondingsplan

bouwbreed Premium

Elke twee jaar moet er een landelijk ontgrondingsplan worden gemaakt dat de opbrengsten van oppervlaktedelfstoffen over tien jaar in beeld brengt. Het kabinet zou het plan moeten goedkeuren.

Dit stellen de Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN) en de Bond van Fabrikanten van Betonprodukten in Nederland in een reactie op het tweede structuurschema oppervlakte delfstoffen (SODII). Ze zien in een tweejaarlijks ontgrondingsplan een mogelijkheid om goed de voortgang te monitoren van de winning van bouwgrondstoffen.

Beide organisaties maken zich ernstig zorgen over de winning van beton- en metselzand. In het SODII gaat het kabinet bewust uit van een tekort. Geraamde winningen liggen 30 procent onder de geraamde behoefte. Hierdoor kan jaarlijks een tekort ontstaan van 8 miljoen ton.

Alternatieve grondstoffen, winplaatsen (Noordzee, IJsselmeer) en bouwmethoden moeten er voor zorgen dat het tekort zich niet manifesteert. Het kabinet wil een adviescommissie in het leven roepen die jaarlijks rapporteert over de voorgang van de winning en alternatieven in relatie tot de behoefte.

De adviescommissie heeft verder geen functie. Volgens de VOBN en BFBN ontbreekt dan ook een vangnet, dat kan waarborgen dat aanbod van en behoefte aan grondstoffen niet te ver uiteen gaan lopen. De organisaties pleiten ervoor wel zo’n zekerheid in te bouwen. De tweejaarlijkse ontgrondingsplannen brengen telkens de reëel te winnen hoeveelheid zand in beeld en kunnen tijdig signaleren dat het misloopt.

Dat is volgens VOBN en BFBN hard nodig omdat bij tekorten aan beton- en metselzand de continuïteit van de bouwgrondstoffenvoorziening in gevaar komt en de maatschappelijke bouwbehoefte niet kan worden gerealiseerd.

Reageer op dit artikel