nieuws

Uitkragende kantoren op smalle strook grond

bouwbreed

In Hoorn werkt BAM Utiliteitsbouw aan de uitbreiding van het Westfries Gasthuis en de bouw van een parkeergarage. Naar aanleiding van de aanbeveling van de welstandcommissie heeft het Westfries Gasthuis min of meer aansluitend op dit project aan de aannemer gevraagd mee te denken over de bouw van kantoren op een smalle strook grond grenzend aan de parkeergarage.

In samenwerking met Inbo architecten en de stedenbouwkundige van de gemeente Hoorn is een plan gemaakt voor de realisering van vier gebouwen. Onderling zijn zij verbonden door een doorgaande bebouwing op de begane grond, waarop de vier gebouwen steunen.

De kantoorgebouwen die BAM Utiliteitsbouw in Hoorn geheel in eigen beheer wil neerzetten, hebben een gezamenlijke vloeroppervlakte van circa 7200 vierkante meter. “Het is in die zin voor ons een interessant project dat de gemeente bijzonder veel nadruk legde op de stedenbouwkundige invulling,” aldus Aart Slot, regiomanager bij BAM NMB Bouw van de vestiging in Amsterdam.

De betreffende locatie is vele jaren gebruikt als parkeerterrein voor het Westfries Gasthuis. Tegelijk met de huidige uitbreiding van dit ziekenhuis, een werk dat overigens eveneens wordt uitgevoerd door BAM Utiliteitsbouw, wordt momenteel ook gewerkt aan de bouw van een parkeergarage. Wanneer de garage in gebruik wordt genomen, komt er dus grond vrij die kantorenbouw mogelijk maakt. Het bouwproject vormt meteen ook de aanzet om serieus werk te maken van de invulling van het in stedenbouwkundig opzicht kwetsbare gebied dat een verbinding moet vormen tussen het stationsgebied en de historische binnenstad.

Blinde achtergevel

Na de bouw van de parkeergarage resteert een smalle strook grond van 140 bij 18 meter. Aan de achterzijde grenzen de te bouwen kantoren aan de parkeergarage waardoor het kantorencomplex per definitie aan die zijde over een blinde gevel moet beschikken. Om voldoende lichttoetreding te realiseren koos projectarchitect Tako Postma van Inbo architecten voor een ontwerp van vier min of meer vrijstaande kantoorunits. Aanvankelijk gingen de gedachte uit naar de bouw van losse paviljoens, maar om budgettaire en stedenbouwkundige redenen is van nadere uitwerking van dit plan afgezien. “Het huidige ontwerp gaat uit van een doorlopende begane grond met daarop aan de noordelijke straatzijde drie bouwvolumen van drie verdiepingen elk. Aan de kopzijde, op het westen, moet een groter gebouw verrijzen dat uit zes lagen bestaat. De achter het kantorencomplex gelegen parkeergarage staat constructief los van de kantoren en zal straks nagenoeg aan het oog zijn onttrokken”, aldus Slot

De doorlopende begane grond vormt het verbindend element van de vier bouwmassa’s. Om enerzijds de oppervlakte van de smalle strook optimaal te benutten en anderzijds het straatbeeld te versterken, overkragen de gemetselde units aan de noordzijde de begane grond. Dit is overigens ook bij het kopgebouw aan de westzijde het geval, zij het dat hier niet alleen de begane grond maar ook de eerste verdieping terugligt ten opzichte van de overige verdiepingen. De entrees van de units lopen door in het trottoir en krijgen door deze overkraging een sterk accent. De overkraging, die ook de trottoirs dubbel zo breed maakt, wordt gedragen door stalen en betonnen kolommen met een diameter van 35 centimeter.

Betonnen casco

De doorgaande bebouwing op de begane grond wordt opgetrokken uit blokken van kalkzandsteen. Op de plaatsen waar de kantoorunits worden gerealiseerd, komen massieve betonnen breedplaatvloeren. De vier kantoren worden opgetrokken in betonnen cascobouw met dragend binnenspouwblad. Hier zijn binnen geen kolommen nodig en daarmee is een efficiënt gebruik van het vloeroppervlak rondom het centraal trappenhuis mogelijk.

Elk van de drie kleinere kantoren wordt ondersteund door vier dubbele betonnen kolommen. Deze kolommen dragen aan de voorzijde een bijna 19 meter brede betonnen gevel die is opgebouwd uit twee elementen van elk 7,20 meter met daartussen één element van 4,50 meter. Deze op het eerste oog wat onlogische verdeling van de gevelelementen is nodig, omdat de verdeling van de vijf ramen afwijkt van het stramien van de vier kolommen. Voor het optrekken van zijgevels kan straks worden volstaan met twee gevelelementen van 7,20 meter

Het betonnen casco gaat schuil achter traditioneel metselwerk en aluminium kozijnen. De ramen liggen ten opzichte van het buitenblad circa 20 centimeter terug waardoor het gevelbeeld niet alleen uiterst massief toont, maar ook zeer expressief.

Het vijf verdiepingen tellende gebouw aan de westzijde komt op één lijn te liggen met het nieuwe nog te realiseren hoofdgebouw van het Westfries Gasthuis. Mede vanuit stedenbouwkundig oogpunt telt dit gebouw twee verdiepingen meer dan de drie kleinere kantoorgebouwen. Het grotere kopgebouw krijgt overigens als enige in de voorgevel een fors balkon, gesitueerd in een doorbreking van de langsgevel. De stalen kolommen onder de overkragende verdiepingen worden ter plaatse van het balkon doorgetrokken. De functie van deze kolommen is zowel van constructieve als van esthetische aard.

Hoogwaardig

Met de realisering van het kantorencomplex krijgt het stationsgebied van Hoorn dan eindelijk de hoogwaardige kantoorlocatie waar diverse lokale bestuurders en belangenverenigingen al zo lang op aandringen.

Maar voordat het gebouw er daadwerkelijk staat, dient er eerst nog een artikel 19-procedure te worden gevolgd. De daadwerkelijke start van de bouw hoeft dan ook niet eerder te worden verwacht dan aan het eind van het eerste kwartaal 2002.

Doorgaande bebouwing steunt gebouwen

Reageer op dit artikel