nieuws

Maximaal nog maar 20 zakelijke woon-werkkilometers in 2002

bouwbreed Premium

Zakelijke autorijders hebben te maken met een kilometeradministratie van hun zakelijke en privé-kilometers als onderbouwing van het bijtellingspercentage voor het privé-gebruik in hun aangifte inkomstenbelasting 2001. Wie een privé-gebruik aantoont van minder dan 500 kilometer kan een bijtellingspercentage claimen van 0% van de cataloguswaarde (inclusief.BTW). Bedraagt het privé-gebruik 501 – 4000 kilometer dan is de bijtelling 15%. Van 4001 – 7000 privé-kilometers is de bijtelling 20% en bij 7001 kilometer en meer zit de autorijder automatisch vast aan de hoogste bijtelling van 25%. Wie geen kilometeradministratie overlegd, heeft – ongeacht het werkelijke privé-gebruik- automatisch te maken met de hoogste bijtelling (25%). In 2001 tellen de woon-werkkilomet ers nog mee als zakelijke kilometers.

Drastisch

Met ingang van 1 januari 2002 verandert het fiscale regime voor de auto van de zaak opnieuw drastisch. Dit keer richt de fiscus zich op de woonwerkafstand en introduceert tegelijk een nieuwe kilometertabel met bijtellingspercentages voor het privé-gebruik. De eerste 10 woon-werkkilometers en alle extra woon-werkkilometers boven de 30 kilometer (enkele reis) tellen vanaf 1 januari 2002 niet meer mee als zakelijke kilometers, maar worden gerekend tot de privé-kilometers. Een zakelijke rijder die in 2002 bijvoorbeeld 25 kilometer van zijn werkadres woont, kan in 2002 nog maar 15 woon-werkkilometer als zakelijk aanmerken.

De resterende 10 kilometers tellen mee in zijn privé-gebruik auto. Wie bijvoorbeeld 35 kilometer van zijn werkadres woont en in een zaakauto rijdt, mag alleen de woonwerkafstand tussen 10 en 30 kilometer (20 kilometer) als zakelijk aanmerken. De eerste 10 en de resterende 5 woon-werkkilometers (0-10 en 30 -35 kilometer) moet hij rekenen tot zijn privé-gebruik. Kortom iedere zakelijke autorijder heeft in 2002 een maximale bandbreedte van 20 woon-werkkilometers (van 10 – 30 kilometer) die als zakelijke kilometers meetellen. Alle overige woon-werkkilometers met de auto van de zaak rekent de fiscus tot het privé-gebruik.

Stel een zakelijk autorijder rijdt in een auto van de zaak met een cataloguswaarde van -50.000. Hij woont 30 kilometer van zijn werkadres. Hij rijdt in 2001 per jaar 6000 kilometer privé. Volgens de forfaitaire staffel 2001, heeft deze autorijder dit jaar te maken met een bijtelling van 20% van de cataloguswaarde (-10.000). In de hoogste belastingschijf (52%) van BOX-1 betaalt hij over deze bijtelling wegens privé-gebruik -5200 belasting.

Hoe werkt dit uit in 2002? Onder het nieuwe fiscale regime woonwerkverkeer 2002 mag deze autorijder de eerste 10 kilometer van de enkele woonwerkafstand niet meer als zakelijke kilometers aanmerken. Dat worden vanaf 1 januari 2002 privé-kilometers. Stel dat hij 235 dagen per jaar werkt, maal 2 x 10 kilometer (20 km) = 4700 kilometer extra privé-kilometers. Zijn privé-gebruik auto van de zaak van 6000 kilometer, stijgt daardoor in 2002 naar 10700 privé-kilometers. Dat komt deze autorijder in 2002 op een bijtelling te staan van 25% van de cataloguswaarde (-12.500). Tegen het hoogste tarief in Box-1 betaalt hij daar in 2002 -6500 belasting over. Een verzwaring ten opzichte van 2001 van -1300 extra belasting.

Rittenadministratie

Vooruitlopend op een in het Belastingplan 2002 op te nemen wetswijziging heeft de staatssecretaris in juni voor 2001 goedgekeurd dat, bij afwezigheid van een volledige kilometeradministratie bij een bestelauto, niet een bijtelling hoeft plaats te vinden van 25%. Indien uit de kilometeradministratie van een bestelauto een privé-gebruik blijkt van minder dan 500 km of van 500 tot 4000 km, mag de bijtelling beperkt blijven tot 15%. Indien uit de kilometeradministratie een privé-gebruik blijkt van 4000 tot 7000 km, kan met een bijtelling van 20% worden volstaan. Wel moet in 2001 het totaal van de zakelijke kilometers worden geadministreerd.

Verplichting

Per 1 januari 2002 vervalt voor de bestelauto de verplichting van de kilometeradministratie. Als de bestelauto in meerdere opzichten opvallend verschillend is van een personenauto, bedraagt de bijtelling 10% van de cataloguswaarde bij een privé-gebruik van 500 kilometer of meer. Er komen nog wel administratieve regels voor de bestelauto, maar die zullen zo beperkt mogelijk zijn. Alle bestelbussen en bestelauto’s die sterk afwijken van personenauto’s, vallen onder de nieuwe regeling.

Werkgevers kunnen in 2001 aan hun werknemers voor het parkeren van de auto van de zaak in hun privé-garage thuis, een belastingvrije garagevergoeding verstrekken. Deze belastingvrije vergoeding vervalt weer per 1 januari 2002. In de nieuwe regeling stelt de staatssecretaris dat de vergoeding van parkeerkosten in of bij de woning van de werknemer niet tot de vrije vergoedingen behoort.

Met ingang van 1 januari 2002 vervalt de mogelijkheid om werknemers die carpoolen een vaste onbelaste bonus te geven. Wel blijft de kilometervergoeding van 60 cent per kilometer bestaan voor de chauffeur die met zijn privé-auto een collega pleegt mee te nemen.

De staatssecretaris geeft aan dat de vrije vergoeding per kilometer ook kan worden doorbetaald aan de chauffeur, als er tijdelijk geen meerijder is. Dit hangt logischerwijs samen met de voorwaarde dat het hier gaat om het plegen te vervoeren van een of meer andere werknemers. Is de onderbreking evenwel van langdurige aard en derhalve niet langer sprake van plegen te vervoeren, dan vervalt de carpoolregeling. Omdat van de carpoolregeling gebruik wordt gemaakt in situaties dat anders het reiskostenforfait geldt, is duidelijk welk lot de chauffeur wacht.

Een lange onderbreking is de periode waarin niet naar dezelfde arbeidsplaats wordt gereisd gedurende:

a. hetzij, bij een te beschouwen periode van 26 weken of minder, 2 of meer aaneensluitende weken anders dan wegens verlof en/of ziekte;

b. hetzij, bij een te beschouwen periode van meer dan 26 weken, 3 of meer aaneensluitende weken anders dan wegens verlof en/of ziekte;

c. dan wel 6 of meer aaneensluitende volle weken wegens verlof en/of ziekte.

Staffel

0 – 500 km 0%

501 – 4.000 km 10%

4001 – 8.000 km 15%

8001 – 10.000 km 20%

>10.000 25%

Reageer op dit artikel