nieuws

Asfaltbereider Alphen irriteert bewoners

bouwbreed

Sinds de asfaltinstallatie van Heijmans in Alphen aan den Rijn is uitgerust met een paralleltrommel voor de recycling van oud asfalt, klagen omwonenden over hinderlijke stank. Provincie, gemeente en asfaltbereider zien verplaatsing van de installatie als een goede oplossing, maar tot nu toe lijken de betrokken partijen het over niets eens te kunnen worden.

Een deel van de bewoners van Alphen aan den Rijn zal afgelopen maandag vroeg zijn ontwaakt met een penetrante geur in de neus. Een hinderlijke ‘stank’ die vrijwel direct toegeschreven zal zijn aan de asfaltinstallatie van Heijmans aan de Heijmanswetering. Onterecht omdat de installatie tijdens de vakantieperiode is gesloten. Volgens een woordvoerder van de milieutelefoon van de Provincie Zuid-Holland was het een gaswolk die zich met een zwakke noordelijke wind verspreidde vanaf het chemische bedrijf Cindu Chemicals in Uithoorn. Het ging om vrijkomen van naftaleen dat eenzelfde geur verspreidt als die welke vrijkomt bij de bereiding van asfalt in een paralleltrommel. Die installatie wordt gebruikt voor het warm recyclen van oud asfalt tot nieuw asfalt.

Onderzoek van de asfaltbranche zelf heeft al eerder uitgewezen dat warm recyclen tien keer meer stinkt dan het maken van nieuw asfalt. Sinds de installatie in januari 1988 in gebruik is genomen, regent het klachten over stankoverlast. De direct betrokken partijen (provincie Zuid-Holland, Heijmans en de gemeente Alphen aan den Rijn) hebben de overlast tot op heden niet kunnen voorkomen.

Gegrond

In oktober oordeelde de Raad van State de klacht van een bewoner gegrond en droeg Heijmans op voor 1 januari 2000 de schoorsteen bij de paralleltrommel te verhogen van 30 tot 50 meter. Zonder hoge schoorsteen mag de provincie het gebruik van de paralletrommel niet meer gedogen. De paralleltrommel is door de provincie niet onder de milieuvergunning gebracht. Volstaan is met een melding waardoor er geen vergunning voor het gebruik nodig was.

De gemeente Alphen aan den Rijn weigerde Heijmans maart 2000 de bouwvergunning. De provincie gedoogde voort. De gemeente wilde de installatie van Heijmans voor tien miljoen gulden verplaatsen naar een terrein in de zuidoosthoek van de gemeente. Daarbij speelt me dat aan de overkant van de Heijmanswetering tot aan de Churchilllaan een gebied ligt van een voormalige steenfabriek dat wel een woonbestemming heeft gekregen maar waar nog niets bebouwd kan worden vanwege de asfaltinstallatie.

Niet toegezegd

Heijmans, verzekeraar Amvest en de gemeente Alphen aan den Rijn leggen 6 miljoen bij elkaar voor een eventuele verplaatsing. De ontbrekende vier miljoen gulden moeten van het Rijk en de provincie komen. Dat geld is niet toegezegd.

De provincie heeft bij herhaling laten weten de paralleltrommel te willen stilleggen. Vorig jaar oktober stelde de provincie dat zonder adequate maatregelen Heijmans binnen zes weken moest stoppen met de paralleltrommel.

Dat is nog niet gebeurd, maar de provincie heeft daar iets op verzonnen. Binnenkort gaat ze een periode van vier maanden in acht nemen waarin de maatregelen die zij nodig acht, uitgevoerd kunnen worden (hogere schoorsteen en andere bitumenopslag). De provincie gaat Heijmans hierover zeer binnenkort een brief sturen.

Dat is een beetje een wassen neus, omdat er nog een hoger beroep van de gemeente loopt in verband met een uitspraak van de rechter dat de gemeente een bouwvergunning moet afgeven. Een uitspraak in hoger beroep is op zijn vroegst pas eind dit jaar te verwachten. Bij een voor de gemeente ongunstige uitspraak zou zij dan pas in januari 2002 een bouwvergunning aan Heijmans kunnen verlenen. Daarna moeten de werkzaamheden nog worden uitgevoerd. De ‘begunstigingstermijn’ van vier maanden zou pas reëel zijn als er een bouwvergunning is verleend. Dat weet de provincie nu ook al.

De gemeente Alphen aan den Rijn is intussen bezig het bedrijf zelf aan te pakken. Er is een aanschrijving van de gemeente naar Heijmans gegaan. Daarin staat dat er een illegale bebouwing op het terrein van de asfaltcentrale staat. Dat betreft een paralleltrommel met omkasting. De gemeente wil die weg hebben. Heijmans heeft bezwaar aangetekend. Dat bezwaar zal begin september door de gemeente worden behandeld.

Heijmans heeft inmiddels wel bij de provincie een revisievergunning voor een asfaltinstallatie met paralleltrommel aangevraagd. Die is ook toegestuurd aan de gemeente. Medewerkers van de gemeente zijn inmiddels bezig een reactie op deze aanvraag te formuleren. In de aanvraag staan onder meer productieniveaus en de aanpak van het terugdringen van geuremissie. De gemeente moet daarover nog een standpunt innemen. Dat kan nog 3 weken duren. De gemeente acht zich niet deskundig genoeg om dit in detail uit te zoeken en heeft extern advies gevraagd aan een onafhankelijk en objectief bureau.

Vergunning

Zoals de situatie zich nu laat aanzien is er voor het eind van het jaar geen oplossing te verwachten. Het merkwaardige is dat de gemeente, Heijmans en de provincie zich best kunnen vinden in verplaatsing van de asfaltinstallatie. Maar tot die tijd is er, volgens de gemeente, sprake van een installatie die bouwvergunningstechnisch niet goed en bovendien milieutechnisch ook niet in orde is. Volgens de provincie wordt pas aan de eisen voldaan met een hoge schoorsteen en andere bitumenopslag. Intussen draait Heijmans door en houdt daarmee ruim tachtig man aan het werk.

Drie partijen zijn het in wezen over niets eens

Reageer op dit artikel