nieuws

Vlaamse regering spaart ‘weggekleurde’ huizen

bouwbreed

De paars-groene Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over het probleem van de zonevreemde woningen in Vlaanderen.

Daarbij gaat het om ongeveer 150.000 legaal (dus met een bouwvergunning) gebouwde woningen, die op termijn zouden moeten verdwijnen. De overheid (gewest of gemeente) had de bestemming van de grond waarop deze huizen staan gewijzigd door die anders op de kaart in te kleuren. Zo kwamen ze van de ene dag op de andere in een uitsluitend natuur- of landbouwgebied te liggen, waardoor ze ‘zonevreemd’ werden. Binnen de paars-groene regering kwamen de liberalen het eerst tot de conclusie dat de bewoners van deze woningen niet de dupe mochten worden van deze absurde overheidsbeslissing. Die had tot doel deze woningen op termijn te laten verkrotten (en afbreken) door geen onderhoudswerken meer toe te staan na het jaar 2003. Aanvankelijk verzetten de Vlaamse socialisten en groenen zich tegen enige clementie voor de eigenaars van deze woningen, maar nu zijn ze toch door de bocht gegaan.

Garantie

Het nu bereikte akkoord bepaalt dat de eigenaars van zonevreemde woningen de absolute garantie krijgen dat zij hun woning zonder beperkingen in stand mogen houden, ook als deze in een natuurgebied of landbouwzone liggen. De verplichting om de woning vóór 1 januari 1999 gekocht of geërfd te moeten hebben, wordt geschrapt. Alleen in zeer kwetsbare natuur- of overstromingsgebieden geldt deze garantie niet. De overheid heeft daar echter een terugkoopplicht tegen de normale marktvoorwaarden. Ook bij overmacht op storm mag een zonevreemde woning in verreweg de meeste gevallen herbouwd worden.

Wordt de wederopbouw geweigerd, dan wordt de eigenaar door de Vlaamse overheid volledig schadeloos gesteld. Zij vult dan de door de verzekeringsmaatschappij uitbetaalde waarde van de woning (bijvoorbeeld 60 of 70 procent) aan tot 100 procent. Ook de waarde van de grond wordt volledig aan de eigenaar vergoed.

In beginsel zijn geen zogeheten ‘planbaten’ (belasting op de meerwaarde) verschuldigd als de zonevreemde woning zone-eigen wordt. Dat is wel het geval voor woningen boven een bepaalde waarde. Als sprake is van een speculatieve meerwaarde, moet wel extra belasting worden betaald.

Tekort

De Vlaamse regering heeft zich uiteindelijk, behalve door een soort billijksheidsgevoel, ook laten leiden door een meer pragmatische reden om 150.000 zonevreemde woningen niet te laten verkrotten. Vlaanderen kampt immers met een flink tekort aan woningen en het opofferen van 150.000 woningen (die voor 95 procent in een landbouwzone liggen), louter door een politieke blunder, zou het tekort aan woningen alleen maar ernstig vergroten. Ook de weerstand bij de bevolking heeft paars-groen ertoe aangezet een redelijke oplossing voor het probleem te zoeken.

‘Bewoners niet de dupe van absurd overheidsbesluit’

Reageer op dit artikel