nieuws

‘Schrap elk plan dat riskant is voor waterhuishouding’

bouwbreed Premium

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil alle bouwplannen schrappen die nadelige gevolgen hebben voor de waterhuishouding en het risico op overstromingen aantoonbaar vergroten. Het feit dat procedures al zijn doorlopen, mag volgens kamerlid Herrebrugh van de PvdA niet dienen als excuus om nu nog plannen te realiseren die strijdig zijn met het nieuwe waterbeleid van het kabinet.

Dit bleek gisteren tijdens het debat van de Tweede Kamer met staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat over het kabinetsvoornemen het water in Nederland meer ruimte te geven. Doel hiervan is het voorkomen van overstromingen en het bestrijden van verdroging.

PvdA-kamerlid Herrebrugh stelde tijdens het debat voor alle bouwplannen nog eens tegen het licht te houden. Is sprake van een te grote strijdigheid met het nieuwe beleid, dan dienen ze alsnog te worden geschrapt. Indien alle procedures al zijn doorlopen, komen de kosten voor rekening van het Rijk.

Herrebrugh diende een motie in waarin hij van de regering verlangt dat voor 1 januari 2002 een quickscan heeft plaatsgevonden. Ook GroenLinks verlangt van het kabinet dat alle bestaande plannen nog eens kritisch worden getoetst.

Kamerlid Van der Steenhoven van deze fractie diende hiertoe een eigen motie in. Hij vindt onder meer de plannen om in de polder Rijnenburg bij Nieuwegein te gaan bouwen, niet meer van deze tijd.

Watertoets

Een ruime kamermeerderheid steunt het kabinetsbesluit om een watertoets in te voeren voor nieuwe bouwplannen. Met die toets moet worden vastgesteld of de plannen schadelijk zijn voor het systeem van de waterhuishouding en dus het risico op overstromingen of verdroging vergroten.

PvdA, D66, GroenLinks. Christenunie en SGP vinden dat die toets meer moet zijn dan de startovereenkomst die het Rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen nu hebben gesloten. Ze pleitten voor een sterker juridisch kader binnen de Wet op de ruimtelijke ordening. Daarmee willen ze voorkomen dat de toets niet meer wordt dan een soort afvinklijstje waarmee uiteindelijk kan worden gemarchandeerd.

Ook het CDA vindt dat de watertoets een sterk instrument moet zijn, maar is het met staatssecretaris De Vries eens dat het beter is nu eerst met de overeenkomst te gaan werken en na twee jaar te kijken of het werkt. Mocht dat niet het geval zijn, dan willen zowel CDA-kamerlid Biesheuvel als de staatssecretaris ingrijpen.

De VVD meent dat er in het kader van de ruimtelijke ordening al voldoende regels zijn om een goede watertoets te waarborgen.

Reageer op dit artikel