nieuws

Hergebruik afval staat of valt met samenstelling

bouwbreed

Als eerste in Nederland past Rijkswaterstaat bij de Maaswerken bij Swalmen geotextiel van hergebruikte grondstof toe. Het materiaal heeft nagenoeg dezelfde sterkte-eigenschappen als het origineel en wordt gefabriceerd van het restafval dat bij de productie van geotextiel ontstaat.

Het is de eerste hoogwaardige toepassing van gerecycled geotextiel, wat aantoont dat het restmateriaal meer in zijn mars heeft dan alleen als grondstof te dienen voor emmers, bermpaaltjes en picknicksets. Het materiaal is duurder dan nieuw geotextiel, maar dan kan veranderen.

Twee Nederlandse geotextielfabrikanten, Robusta en Ten Cate Nicolon, hebben de recyclingmethode enkele jaren geleden ontwikkeld. Tegelijkertijd was de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat op zoek naar duurzame bouwgrondstoffen voor de rivierdijkverleggingen. Naast de toepassing van betongranulaat kwam daarbij ook de recycling van geotextiel in beeld, als onderwerp van nader onderzoek. Het leidde tot een gecombineerde inspanning van de twee ondernemingen en Rijkswaterstaat om tot de toepassing van gerecycled geotextiel te komen.

Bij de aanleg van waterwerken wordt geotextiel vooral toegepast in de beschermingsmatten in de taluds. Het vormt hier een scheidingslaag tussen grindlagen die de filterconstructie vormen en het onderliggende zand en vervult tegelijkertijd een wapeningsfunctie tegen het rivierwater, doordat het de breuksteen bij elkaar houdt.

Vooral uit het oogpunt van milieubescherming is Rijkswaterstaat geïnteresseerd in hergebruik van geotextiel. Het beleid is steeds meer gericht op het beperken van het gebruik van nieuw synthetisch materiaal en op het verkleinen van de afvalberg.

Duurzaam gebruik van kunststoffen wint ook economisch gezien aan waarde wanneer de olie schaars wordt. Het ‘afgeschreven’ restmateriaal dat voor de recycling wordt gebruikt, is dan in economisch opzicht een interessant alternatief voor het reguliere geotextiel, waar dure olie voor ingekocht moet worden. “Dit product is ontwikkeld in een tijd dat de olieprijs bleef stijgen”, zegt woordvoerder Stegeman van Bekker-Recycling, die samen met projectleider Fastenau van Rijkswaterstaat de ontwikkeling van gerecycled geotextiel in gang heeft gezet.

De grondstof voor de recycling is de beperkende factor bij de fabricage van gerecycled geotextiel, merkt Stegeman op. “Als we de chemische samenstelling van de grondstof niet kennen, dan is het niet meer geschikt om als recyclingmateriaal te dienen.” Een goede procesbewaking is dus van cruciaal belang. Vervuiling in de grondstof komt de bruikbaarheid van het gerecyclede geotextiel niet ten goede.

Korrels

“We maken door samenpersing een agglomeraat van het restafval dat bij de productie van nieuw geotextiel vrijkomt”, legt directeur Dunnewind van Robusta het productieproces uit. “Daarna zeven we het tot we honderd procent bruikbaar materiaal overhouden. Dat wordt gesmolten en verwerkt tot korrels.” Vanaf dit punt doorloopt het gerecyclede materiaal hetzelfde traject als nieuw geotextiel. Het wordt verwerkt tot polypropeengarens.

Het hergebruikte geotextiel is iets minder sterk dan het originele product. Voor toepassing in de rivierdijken is dit echter geen bezwaar, benadrukt de Dienst Weg- en Waterbouwkunde. In het ontwerp voor dergelijke bouwwerken worden immers ruime marges gehanteerd voor de sterkte van het materiaal, zodat ook het gerecyclede geotextiel binnen de normen valt.

Afzetmarkt

Voor de fabrikanten zou een ruime afzetmarkt voor gerecycled geotextiel een uitkomst zijn, omdat dit meer omzet oplevert dan de laagwaardige toepassing in bijvoorbeeld de kunststof picknicksets die langs de snelwegen staan. Zover is het voorlopig nog niet. Het buitenland blijft voorlopig buiten beeld.

“Het blijft toch zaak dat elk land binnen de eigen grenzen het afvalprobleem aanpakt”, zegt Dunnewind. “En aan de aanvoerkant is het essentieel dat wij zicht blijven houden op de samenstelling van de grondstof.” Vandaar dat de activiteiten beperkt blijven tot Nederland.

De fabrikanten rekenen er vooral op dat de overheid een voortrekkersrol zal spelen in het gebruik van milieuvriendelijke bouwmethoden. “De toepassing moet ergens beginnen”, merkt Dunnewind op. “Dit Maasproject is een goede start.”

Gerecycled geotextiel iets minder sterk dan originele product

Reageer op dit artikel