nieuws

Delfzijl: eerst bouwen, dan slopen

bouwbreed

Met een grote herstructurering wil Delfzijl zijn imago als woongemeente verbeteren. Door de sloop van honderden huurwoningen en een gedifferentieerder woningaanbod hoopt de havenstad aan de Eems de komende tien jaar meer mensen aan zich te binden. Het credo is echter wel: eerst bouwen, dan slopen.

Een geïntegreerde aanpak van de woonproblematiek zou in handen moeten komen van een zelfstandig opererende projectorganisatie. Dat is een van de aanbevelingen van de commissie Woonproblematiek Delfzijl in haar gisteren gepresenteerde eindadvies ‘Verder bouwen aan een beter Delfzijl’.

De commissie constateert dat eerdere initiatieven onvoldoende hebben gewerkt. Het bureau Kees Christiaanse Architect & Planners heeft nu een ruimtelijk-functionele visie opgesteld. Op basis hiervan wordt de herstructureringsopgave gekoppeld aan een programma voor kwaliteitsverbetering.

Delfzijl heeft zijn veelbelovende ambities nooit waar kunnen maken. Begin jaren zestig werd er nog vanuit gegaan dat de gemeente zou uitgroeien tot een middelgrote stad met 80.000 inwoners. Anno 2001 wonen in de havenstad echter een kleine dertigduizend mensen. In 2010 zal dat aantal zijn teruggelopen tot 24.000. De havenstad biedt onvoldoende aantrekkelijke woonmilieus in zowel de huur- als koopsector en ziet daarom steeds meer mensen wegtrekken.

Halt toeroepen

Een herstructureringsoperatie moet deze ongewenste ontwikkeling de komende tien jaar een halt toeroepen. Op het programma staat onder andere de sloop van honderden woningen, overwegend in de sociale huursector. De sloopopgave tot 2005 bevat een kleine tweeduizend woningen. Voor de komende vijf jaar komen daarvoor negenhonderd nieuwe woningen terug. Zeshonderd daarvan zouden in de marktsector gerealiseerd kunnen worden. Het totale nieuwbouwprogramma voor de komende tien jaar bedraagt 1650 woningen.

Commissievoorzitter F. Tielrooij concludeert dat ook een andere benadering nodig is: “Eerst bouwen, dan slopen.” De afgelopen jaren is er veel gesloopt, maar weinig terug gebouwd. Zo zou in West, samen met Tuikwerd een van de probleemwijken met een forse leegstand, alvorens met slopen te beginnen eerst een paar honderd levensloopbestendige woningen moeten worden gerealiseerd.

Naast herstructurering van de woningvoorraad zijn ook andere ingrepen noodzakelijk, zoals de herprofilering van de ringweg, het aantrekkelijker maken van het centrum en de ontwikkeling van nieuwe woonfuncties aan het Damsterdiep.

De investeringskosten die met de voorgestelde ingrepen zijn gemoeid belopen 300 miljoen gulden.

Reageer op dit artikel