nieuws

Nijmegen wil toch Waalbocht aanpassen

bouwbreed

De gemeente Nijmegen blijft vasthouden aan de zogenoemde Veur-Lentvariant voor de dijkverlegging aan de noordoever van de Waal bij Nijmegen. De variant scoort volgens de gemeente beter dan de oplossing die professor Van Ellen aandroeg. Nijmegen liet ingenieursbureau Haskoning tussen deze twee opties een vergelijkend onderzoek uitvoeren.

De rivierverbreding is een maatregel van het ministerie van Verkeer en Waterstaat om de verwachte hogere waterstanden in de komende decennia het hoofd te kunnen bieden. Tussen Lent en Nijmegen stroomt het water door een te smalle ruimte, waardoor het gebied een flessenhals vormt.

De verlegging van de Waaldijk volgens de Veur-Lentvariant gaat ten koste van een deel van de Vinex-locatie de Waalsprong. De dijk wordt ongeveer 200 meter landinwaarts verschoven, waarbij een deel van de huidige bebouwing van Lent moet worden gesloopt.

Van Ellen, gepensioneerd waterdeskundige, stelt in plaats van een dijkverlegging een bochtverlegging voor en de aanleg van een nevengeul. Deze variant zou volgens hem minder ingrijpen in de bestaande en toekomstige woningbouw in het gebied. Maar volgens de gemeente kleeft aan het alternatief van Van Ellen het nadeel dat het minder duurzaam is.

Reageer op dit artikel