nieuws

Okra Landschapsarchitecten brengt locaties in kaart

bouwbreed

Een stad is niet compleet zonder woonbos. Het biedt de bewoners rust, onthaasting en natuurbeleving. Toch zijn station, winkels, kantoren en scholen dichtbij. Maar waar in Nederland is dichte woningbouw in een bosrijke omgeving haalbaar? Okra Landschapsarchitecten heeft de locaties in kaart gebracht.

‘Het nieuwe boswonen’ is beslist iets anders dan een park in de stad, een boomrijke villawijk of een tuindorp. “Het is in al zijn facetten gebaseerd op bos. Daar kiest de bewoner voor. Het is leven in de besloten wereld van het woud”, betoogt het adviesbureau in zijn rapport voor de Rijks Planologische Dienst en de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting. Het boswonen moet de eindeloze monotonie van de huidige nieuwbouw doorbreken en een nieuwe impuls geven aan de stad. In Nederland komt massawoningbouw in een bos eigenlijk niet voor, met uitzondering van een enkele ruim opgezette villawijk. Volgens Okra Landschapsarchitecten is massaal boswonen echter een reële optie in het kader van de Vijfde nota ruimtelijke ordening. “Tapiola in Finland en Waldsiedlungen van Bruno Taut in Berlijn laten zien dat boswonen wel degelijk mogelijk is. Het wordt tijd een Nederlandse variant te ontwikkelen.”

Vrij parkeren

In een boswoonwijk ontbreken privé-tuinen en brede straten. Auto’s worden vrij tussen de bomen geparkeerd en voetpaden slingeren tussen de stammen door. Hier en daar bevindt zich een speelbosje of een bosplein. De woningen blijven onder de kruinen, steken er doorheen of torenen er zelfs bovenuit. Dat levert verschillende woningtypen op, zodat het leven in het bos niet saai hoeft te worden. Om na te gaan of ‘het nieuwe boswonen’ een kans maakt, heeft Okra Landschapsarchitecten een onderzoek gehouden onder tachtig deskundigen. Alle respondenten vinden het een kansrijk idee. Het draagt bij aan de differentiatie van het stedelijk gebied en aan de financiering van nieuwe natuurgebieden, zo luidt de algemene opvatting. Voor de realisering van de boswoonwijken wordt vooral gedacht aan publiekprivate samenwerking (pps), hoewel ook de overheid het voortouw zou kunnen nemen. Volgens Okra Landschapsarchitecten “ligt de post-Vinex opgave in het transformeren van de huidige eenvormigheid en het creëren van gedifferentieerde woonmilieus. Een vitale stad moet veel keuzemogelijkheden bieden. Ultiem-groen wonen in de stad is echter nog sterk onderbelicht. Om tot een complete stad te komen, mag deze vorm van wonen niet ontbreken.”

Criteria

Het adviesbureau heeft onderzoek laten doen door H. Smit, afstuderend aan de opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie van de Hogeschool IJsselland in Deventer. In zijn verslag staan vier criteria, waaraan de locaties voor boswoonwijken moeten voldoen. Ze moeten grenzen aan bos en bebouwing, het streekplan moet uitbreiding van het wonen toestaan, nieuw bos moet er snel groeien en het streekplan moet een voldoende aantal woningen toelaten. Dertig locaties blijken aan de criteria voor ‘het nieuwe boswonen’ te voldoen. De meeste liggen in Noord-Brabant, het noorden van Limburg, het oosten van Gelderland en Overijssel, in Flevoland en aan de noordrand van de Veluwe. In de Randstad ontbreken de mogelijkheden, evenals in Friesland, Drenthe en Zeeland.

Grote kansen

In de komende jaren kan het aantal locaties natuurlijk worden uitgebreid. Wellicht trekt het enthousiasme van Okra Landschapsarchitecten een aantal betrokkenen over de streep. De Meerjaren Ontwikkelingsplannen (MOP) van dertig grote steden bieden bijvoorbeeld aanknopingspunten om het beleid bij te stellen in de richting van boswoonwijken. Ook de aanleg van nieuw bos in het kader van de Strategische Groenprojecten (SGP) brengt het boswonen dichterbij. Daarom liggen er toch grote kansen voor ‘het nieuwe boswonen’, luidt de conclusie van het rapport. De groene vlekken zijn de dertig locaties, die nu al voldoen aan de criteria voor boswonen. De rode stippen zijn de steden, die in het kader van Meerjaren Ontwikkelingsplannen (MOP) boswoonwijken zouden kunnen combineren met het groen rond de stad. De gele sterren geven aan, waar nieuwe bosgebieden worden ontwikkeld in het kader van de Strategische Groenprojecten (SGP). Ook daar liggen kansen. De kaart is afkomstig uit het rapport ‘Locaties voor het nieuwe boswonen’ van Okra Landschapsarchitecten.

Geen brede straten en privé-tuinen in boswijk

Reageer op dit artikel