nieuws

Commissie Waterbeheer adviseert watertoets voor alle bouwplannen

bouwbreed

Een verplichte watertoets moet in de toekomst voorkomen dat bij nieuwbouwplannen geen of te weinig rekening wordt gehouden met de waterhuishouding. De toets moet worden opgenomen in de Wet ruimtelijke ordening. Minister Pronk moet er rekening mee houden in zijn Vijfde nota die in december dit jaar verschijnt en de contouren vastlegt voor het toekomstige ruimtelijke-ordeningsbeleid.

Dit stelt de ‘Commissie Waterbeheer 21ste eeuw’ in een adviesnota die gisteren is overhandigd aan staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat en voorzitter Segers van de Unie van Waterschappen. Na de wateroverlast in de jaren negentig hadden zij de commissie gevraagd te onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat Nederland in de toekomst veel vaker te maken krijgt met grote schade als gevolg van overstromingen of zelf smet rampen. De commissie, onder aanvoering van oud-gedeputeerde Tielrooij van de provincie Noord-Holland, vindt dat water veel meer de ruimte moet krijgen. “Vasthouden, bergen en afvoeren”, zo schetste de oud-gedeputeerde de kern van het volgens hem noodzakelijke waterbeleid. Zijn commissie claimt 60.000 hectare aan extra ruimte. Die is nodig om het water op te vangen en op te slaan. Verder pleit Tielrooij voor een verbod op woningbouw in de uiterwaarden. Om problemen in de toekomst te voorkomen moet volgens het adviesrapport gedurende vijftig jaar in totaal 25 miljard gulden worden geïnvesteerd.

Geen toezegging

Staatssecretaris De Vries wilde nog geen toezegging doen dat het bedrag er ook komt. Maar dat er extra geld moet komen, staat volgens haar buiten kijf. Zij gaat er ook van uit dat burgers om die reden in de toekomst hogere heffingen zullen moeten betalen. De staatssecretaris betoogde dat het advies van Commissie Waterbeheer in de lijn ligt van het beleid dat is uitgestippeld in haar eigen Vierde nota voor de waterhuishouding. Ze benadrukte dat er inmiddels in Nederland grote mate van overeenstemming is over de wijze waarop de waterproblematiek moet worden aangepakt, maar dat het nu hoog tijd wordt om voornemens om te zetten in daden. Op zo kort mogelijke termijn en in elk geval voor het einde van dit jaar wil de Vries een kabinetsstandpunt over het toekomstig waterbeheer. Daarbij komt ook het voorstel van de commissie aan de orde een waterplatform op te richten. Deze club moet ervoor zorgen dat in alle geledingen van de maatschappij doordringt dat water de ruimte moet krijgen, omdat het anders zelf de ruimte neemt.

Op pagina 9:

Bouw Katwijk en Kijkduin slecht voor kustverdediging.

Reageer op dit artikel