nieuws

Paviljoens hele jaar op het strand

bouwbreed

Strandpaviljoens mogen in de toekomst het hele jaar blijven staan. Voorwaarde is wel dat deze horecavoorzieningen zijn opgenomen in een bestemmingsplan en het streekplan.

Gemeente en provincie moeten dus toestemming verlenen. Dat gebeurt alleen als de paviljoens staan ter hoogte van de aaneengesloten bebouwing van een kustplaats. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft dit bekend gemaakt. Het werkt op dit moment aan de Kustnota. Daarin wordt onder meer geregeld welke bebouwing is toegestaan in de kuststrook. Op dit moment wordt gewerkt aan een lijst met voorwaarden waaraan strandpaviljoens moeten voldoen om het hele jaar te mogen blijven staan. In Zandvoort loopt hiervoor een pilotproject. Als de lijst met voorwaarden rond is, mogen strandpaviljoens in deze gemeente het hele jaar blijven staan. Sinds 1990 probeert het Rijk de ligging van de kustlijn te handhaven. Door middel van zandsuppleties wordt voorkomen dat delen van de kust in zee verdwijnen. Sindsdien was volgens Verkeer en Waterstaat sprake van een geleidelijke toename van de bebouwing op het strand en in de duinen. Voor het kabinet was dat aanleiding te besluiten dat er geen nieuwe bebouwing meer langs de kust mocht komen en strandpaviljoens niet het hele jaar mochten blijven staan. Het is de bedoeling dat het kabinetsbesluit van destijds in de Kustnota wordt omgezet in definitief beleid.

Reageer op dit artikel