nieuws

Delfland zet fors in voor opvang water

bouwbreed Premium

Het Hoogheemraadschap van Delfland, waaronder een groot deel van de provincie Zuid-Holland valt, wil de komende vijf jaar voor 126 miljoen gulden investeren in de waterhuishouding. De bedoeling is het watersysteem zo aan te passen dat het aanzienlijk meer kan opvangen bij hevig noodweer. Hiervoor zullen onder meer waterbergingen worden gemaakt.

De dijkgraaf en de hoogheemraden van Delfland vragen de Verenigde Vergadering – een soort parlement – akkoord te gaan met de ingrepen. Het is de bedoeling dat in 2001 wordt begonnen met de uitvoering van de plannen. Zij bieden niet de garantie dat het nooit meer mis zal gaan, maar verdubbelen wel het beschermingsniveau. Aanleiding voor de maatregelen is de wateroverlast die ontstond na hevig noodweer op 13 en 14 september 1998. In 48 uur viel toen 125 millimeter regen. Met name in het Westland ontstonden toen grote problemen met de afvoer van het water. De stabiliteit van een aantal boezemkaden in het hoogheemraadschap kwam in gevaar en woningen en bedrijven liepen schade op. In oktober 1999 werd de noodzaak van maatregelen tegen wateroverlast nog eens onderstreept. Ook toen was sprake van noodweer, al waren de gevolgen iets minder erg. Opnieuw had vooral het Westland te lijden onder de enorme hoeveelheden water. Inmiddels had het hoogheemraadschap al het project Afvoer en Bergingscapaciteit Delfland (ABCDelfland) in gang gezet. Het betreft een studie naar de oorzaken van de wateroverlast en te treffen maatregelen. Probleem is dat het gebied in grote mate is bebouwd met woningen, bedrijven en kassen. Het water kan hierdoor onvoldoende door de grond worden opgenomen. De conclusie van het onderzoek was dat in elk geval op boezemniveau de afvoer- en bergingscapaciteit van Delfland moet worden vergroot.

Berging

Om dat mogelijk te maken wil het hoogheemraadschap in de periode van 2001 tot en met 2005 een calamiteitenberging maken in het gebied van de Zwethzone (12,5 miljoen gulden), de capaciteit vergroten van de berging in de polder Berkel (5 miljoen) en van de gemalen Westland (4,5 miljoen), Parksluizen (2,6 miljoen) en het gemaal Scheveningen (4,5 miljoen). Verder willen de dijkgraaf en de hoogheemraden van Delfland de toestroming naar het gemaal Westland verbeteren (ruim 58 miljoen) en ook derden stimuleren op dit gebied maatregelen te treffen (25 miljoen). Zij willen bovendien bijdragen aan maatregelen ter bescherming van de oude binnenstad van Delft tegen wateroverlast (2,5 miljoen), een studie verrichten naar de noodzakelijke afvoer en bergingscapaciteit in de polders van Delfland (ruim 1,6 miljoen) en naar mogelijkheden om de bergingscapaciteit voor boezemwater lang de Schie te vergroten (7,5 miljoen). In de 126 miljoen gulden zijn ook enkele maatregelen opgenomen die vooruitlopend op de resultaten van de studie ABCDelfland al in gang zijn gezet. Het betreft onder meer de vergroting van de capaciteit van de boezemgemalen.

Reageer op dit artikel