nieuws

Hanteerbaarheid Bouwbesluit blijft ook na de conversie een probleem

bouwbreed Premium

Ondanks verbeteringen blijft het Bouwbesluit ‘nieuwe stijl’ nauwelijks bruikbaar voor kleinere organisaties. Alleen een digitale versie van de meer dan 20.000 pagina’s regelgeving kan daarin verandering brengen, betogen Hans Joosten en Ed den Dekker. De wetgever mag zijn verantwoordelijkheid daarvoor niet ontlopen.

De winst van het geconverteerde Bouwbesluit, dat sinds kort in concept klaar is, zit in de tabellarische verwijzingen, aldus Dolf Dukker (Cobouw 10 juli). Geen onnodig leeswerk meer, de gebruiker vindt aan de hand van een overzichtelijk verwijzingssysteem alle informatie die hij zoekt – niet minder en niet méér. Desondanks zal iedereen die het Bouwbesluit in de dagelijkse praktijk gebruikt opnieuw de weg moeten leren vinden in deze nieuwe opzet. Bovendien verandert niets aan de omvang en de complexiteit van de huidige wet- en regelgeving. Die blijft omvangrijk en dynamisch. Electronische ontsluiting van zo’n grote hoeveelheid informatie biedt hier de enige goede oplossing. De toegankelijkheid en bruikbaarheid van het Bouwbesluit is op die manier in de hand te houden. Bovendien kan de functionaliteit van het document op een dusdanig niveau worden gebracht, dat het Bouwbesluit ook hanteerbaar wordt voor gebruikers die niet dagelijks met deze materie te maken hebben.

Onderzoek

Cobouw heeft dit voorjaar onderzoek gedaan naar de goedkeuringsprocedures van bouwplannen door gemeentelijke diensten voor bouw- en woningtoezicht. Aan het onderzoek hebben 124 gemeenten meegedaan, bijna een kwart van alle gemeenten. De enquête onthulde gebrekkige kennis bij ambtenaren over toepassing van het Bouwbesluit en de daarbij horende normen. Het ministerie van VROM kwam recentelijk tot soortgelijke bevindingen bij een onderzoek naar de toetsingsmethoden van bouw- en woningtoezicht in vijftig gemeenten. Of de niet mis te verstane conclusies correct zijn, hangt naar onze mening vooral af van de prestatie-eisen die aan toetsing en handhaving op basis van de bouwregelgeving worden gesteld. Hierover bestaat vooralsnog geen uniform standpunt. De recent verschenen Handreiking èn een vorm van procescertificering kan hierin aanzienlijk verbetering brengen. De conclusies van genoemde onderzoeken verliezen een belangrijk deel van hun zeggingskracht, als de situatie waarin de ambtenaar dagelijks zijn of haar werk moet doen niet of onvoldoende in het oordeel wordt betrokken. Als verklaring voor de gebrekkige toetsing geven de gemeenten namelijk aan, dat gemeentebesturen de aansturing van het toezicht niet hoog genoeg op hun prioriteitenlijstje zetten. Dikwijls wordt daarom niet geïnvesteerd in een relatief kostbaar maar zeer efficiënt instrument als een digitale versie van het Bouwbesluit en de bijbehorende normen.

Terugblik

Bij de introductie van het Bouwbesluit in 1992 namen Stichting Bouwresearch en TNO Bouw het initiatief tot het oprichten van BRIS, Bouwregelgeving Informatie Systemen, met als doel alle door de Woningwet en het Bouwbesluit aangestuurde informatie te verzamelen, te ordenen en digitaal op te slaan. Actualiteit, toegankelijkheid, volledigheid en gebruiksvriendelijkheid stonden daarbij centraal. Onder de naam BCS, Bouwregelgeving ConsultatieSysteem, bracht BRIS alle relevante informatie in dat jaar voor het eerst op CD-rom uit. Sindsdien wordt BCS regelmatig geactualiseerd, uitgebreid en verbeterd. De totale omvang van de wet- en regelgeving, inclusief de door het Bouwbesluit aangestuurde documenten, bedraagt inmiddels tussen 20.000 en 25.000 pagina’s tekst en illustraties. De regelgeving is inmiddels zo veelomvattend, complex en dynamisch, dat een ingewikkelde koppelings- en verwijzingsstructuur noodzakelijk is om de gewenste informatie snel te vinden. Dat dit uitsluitend met behulp van digitale hulpmiddelen haalbaar is, moge duidelijk zijn. De voorgestelde tabellarische ontsluiting van het Bouwbesluit biedt een uitstekend vertrekpunt voor de ontwikkeling en het beheer van een ‘medium neutrale opslag’ van het document. Dat wil zeggen, dat afhankelijk van de wens van de gebruiker of de wetgever de informatie op papier, CD-rom of Internet kan worden aangeboden.

Rendement

Uit de praktijk van de afgelopen jaren blijkt, dat BCS voornamelijk gebruikt wordt door grote organisaties. Voor kleine is de aanschaf van een instrument als BCS te kostbaar. Het is juist voor deze kleinere organisaties fysiek vrijwel onmogelijk om over alle benodigde actuele informatie te beschikken en die in de dagelijkse praktijk te gebruiken. De digitale versie van het Bouwbesluit kan, indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, de toegankelijkheid en daarmee het gebruik van het Bouwbesluit voor een brede groep beoogde gebruikers aanzienlijk verbeteren. Wij onderschrijven het belang van wetten, besluiten en normen als borg voor een goede en betrouwbare bouwkwaliteit van harte. Wij vinden het echter ook de verantwoordelijkheid van de bij wetgeving en normering betrokken partijen om deze wet- en regelgeving voor alle beroepsbeoefenaren blijvend leesbaar, toegankelijk en bruikbaar te maken. Daarvoor moet uitgebreide ondersteuning door cursussen en handboeken niet nodig zijn.

Voor bruikbaarheid digitale versie vereist

Reageer op dit artikel