nieuws

Europese Commissie versimpelt ‘kartel’-procedure

bouwbreed

De Europese Commissie gaat de procedure rond ‘kartels’ vereenvoudigen. Een aantal vormen van overnames en fusies zal nu al binnen een maand worden afgehandeld. Voor andere moet de Europese richtlijn worden aangepast.

Onderwerp van de korte procedure is onder meer als twee of meer bedrijven gezamenlijk controle krijgen over een joint venture die geen of verwaarloosbaar activiteiten heeft binnen de Europese Economische Zone; de vijftien landen van de Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Onder verwaarloosbaar wordt dan verstaan een omzet van maximaal 100 miljoen euro en bezittingen tot maximaal 100 miljoen euro binnen Europa. Ook als beoogde fusie- of overnamepartners elkaar geografisch of qua product niet overlappen, is een korte procedure mogelijk. Is wel sprake van overlapping op een van beide punten, dan geldt een grens van 15 procent marktaandeel als het gaat om een horizontale concentratie (geografisch en/of product) en 25 procent bij verticale mededingingsafspraken (producten of bedrijven binnen een bedrijfskolom). In de verdere toekomst wil de EC taken en bevoegdheden decentraliseren naar de mededingingsautoriteiten in de lidstaten. De commissie wil dit zo doen, omdat uit een rapport over de huidige praktijk blijkt dat veel grensoverschrijdende fusies en overnames die nu door ‘Brussel’ worden behandeld, efficiënter in de lidstaten zelf kunnen worden bekeken.

Positief

Minister Jorritsma van Economische Zaken staat positief tegenover de voorstellen. Zij verwacht dat daardoor de administratieve lasten voor het bedrijfsleven verminderen, terwijl de effectiviteit van de handhaving verbetert. Wel stelt zij voorwaarden, vooral met betrekking tot de rechtszekerheid voor bedrijven en de uniformiteit van de handhaving. Ook mag het niet gaan om een schijndecentralisatie waarbij de commissie de bevoegdheid krijgt in lopende onderzoeken of juridische procedures in lidstaten in te breken. Een andere voorwaarde is dat het opsporingsbeleid voor werkelijk schadelijke kartels ingrijpend wordt verbeterd. Controle achteraf door de commissie en de nationale mededingingsautoriteiten wordt het belangrijkste instrument om ongewenste kartels op te sporen. Daarbij zoekt de commissie het vooral in verbetering van de onderzoeksbevoegdheden van de eigen ambtenaren. Jorritsma betwijfelt of die voorstellen wel voldoende zijn. Zij vindt dat daarom serieus moet worden gekeken naar een andere manier om bewijsmateriaal te verzamelen. Daarbij denkt zij aan strafvermindering of zelfs kwijtschelding voor deelnemers aan een verboden kartel die de autoriteiten informeren over dit kartel. Ook moeten ‘klokkenluiders’ binnen een kartelbedrijf bescherming krijgen.

Reageer op dit artikel