nieuws

Meppel maakt zich op voor schaalsprong

bouwbreed

meppel – Als groeikern wil Meppel zijn economische potenties optimaal benutten. Tegelijkertijd wil de gemeente haar landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten versterken. En de stad zelf moet weer aan het water komen te liggen. Een blik op de ambitieuze toekomstplannen.

Meppel bereidt zich voor op een ware ‘schaalsprong’. De eerste stap in die richting werd twee jaar geleden gezet. Een provinciale herindeling betekende een flinke uitbreiding van het Meppeler grondgebied, dat met Nijeveen en delen van Havelte, Ruinerwold en De Wijk nu zo’n 5800 hectare beslaat.

Volgens de prognoses neemt het inwonertal van Meppel de komende dertig jaar met een derde toe tot 45.000. Om deze ontwikkeling in goede banen te leiden, nam de gemeente het Utrechtse bureau BVR in de arm, wat leidde tot de ‘Ontwikkelingsvisie 2030’. “We willen niet door ontwikkelingen overvallen worden. Meppel wil proactief sturen, niet reactief”, licht Geert Wijhe, gemeentelijk directeur Ruimtelijke Economische Ontwikkeling, toe.

Om aan de regionale woningbouwtaakstelling te kunnen voldoen, moet Meppel de komende drie decennia achtduizend woningen bouwen. De ‘opvang’ zal zich vooral in het noorden concentreren. “Zesduizend huizen staan gepland in de Nijeveense polder, aan de noordwestkant van de stad”, verklaart Wijhe. “Nijeveen zelf telt nu zo’n 1500 woningen. Dat schaalniveau zal terug te vinden zijn in de uitbreiding, waarbij we denken aan vier aparte woongebieden, qua aantal vergelijkbaar met dat van Nijeveen.”

Buffer

Het agrarische gebied dat Meppel en Nijeveen nu nog scheidt, blijft deels gehandhaafd. De plannen voorzien verder in een watergebied van 250 hectare als buffer.

Wonen aan het water krijgt onder andere gestalte door drie industrieterreinen aan het Meppelerdiep te transformeren tot woongebied. De vervanging is voorzien in de aanleg van 60 hectare bedrijventerrein aan de noordkant. Aan de zuidkant, op Staphorster gebied, is een regionaal bedrijventerrein van 140 hectare gepland. Aansluiting van de A32 op de A28 moet dit terrein ontsluiten en leiden tot ontlasting van de provinciale wegen. Om aan de eisen van hoogwaardige bedrijven tegemoet te komen, is een aantal terreinen toe aan revitalisering. De behoefte aan hoogwaardige kantoorruimte is berekend op 50.000 (bruto) kantooroppervlak.

‘Stad in landschap’

Uitgangspunt bij de plannen is economische groei gepaard te laten gaan met versterking van natuurlijke waarden. “Tot dusverre waren de gemeentegrenzen sterk naar binnen gekeerd”, bekent Wijhe. “Maar we willen het landschap terugbrengen in de stad.”

Hoewel Meppel zijn bestaansrecht ontleent aan zijn ligging op een kruispunt van water-, spoor- en wegverbindingen, vormen ze tegelijkertijd de barriere met de landschappelijke omgeving. Het streven is het vele groen aan de randen en langs de infrastructuur beter bij de openbare ruimte te betrekken en te komen tot ‘een stad in het landschap’. De natuur krijgt vrij baan langs de Oude Vaart, de Wold Aa en de Reest.

Door een grotere variatie aan woonmilieus en een gevarieerd winkelaanbod, kan ook de binnenstad aan aantrekkingskracht winnen. Voor de komende vijftien jaar is een toename van het winkelgebied met 15.000 vierkante meter voorzien. Meppel moet weer aan het water komen te liggen. De stad kan zich meer profileren als opstap- of verblijfplaats voor watersporters, door onder andere meer openbare kades en de aanleg van een ‘Waterkwartier’ aan de zuidwestkant, waar watergebonden activiteiten zich concentreren.

Aan de plannen hangt uiteraard een prijskaartje. De totale investering komt voor de komende drie decennia uit op zo’n anderhalf miljard gulden. Wijhe: “Uitgangspunt van het plan is dat wonen en werken moeten bijdragen aan opwaardering van het landschap”. Hij noemt de plannen ambitieus, maar niet wat betreft het investeringsniveau. “Er is een duidelijke lijn uitgezet. Nu komt het aan op politieke moed.”

De visie is inmiddels in de inspraakronde beland. Besluitvorming in de gemeenteraad vindt plaats in september.

Reageer op dit artikel