nieuws

Brussel is ongevallen met ladders zat

bouwbreed Premium

Een ladder dient om van a naar b te klimmen of andersom, dan daal je dus. Een ladder wordt echter ook gebruikt als werkplek, denk aan de glazenwasser, de schilder en gevelwerkers in het algemeen. Het ziet er naar uit dat strenge regels dat gebruik aan banden zullen leggen. Er ligt een voorstel daartoe van de Europese Commissie. Brussel is de ongevallen met ladders zat.

De plannen van Brussel zullen niemand verbazen. Cijfers tonen aan dat vallen een belangrijke oorzaak van ongevallen is, en niet alleen in de bouw. Bij veertig procent gaat het om de val van een ladder of een steiger. De gevolgen zijn benauwend: een van de tien ‘valongevallen’ heeft de dood of blijvende invaliditeit tot gevolg. Is het menselijk leed een overheersende factor, de ongevallen leggen ook een forse claim op de bedrijven, de gezondheidszorg en de voorzieningen voor de sociale zekerheid. Er is dus alle reden om valpartijen te voorkomen.

Gevaren

Het belangrijkste gevaar is het omvallen, wegglijden of wegzakken van de ladder. Bijvoorbeeld door opstelling onder een verkeerde hoek, op een te glad of niet horizontaal oppervlak, of op een zachte ondergrond. Een goede, of beter gezegd kwalijke tweede oorzaak is het bezwijken van de ladder door overbelasting, ruw of verkeerd gebruik en slecht onderhoud.

Daarnaast brengt het sjouwen met ladders gevaren met zich. Een houten fabrieksladder van tien meter weegt bijvoorbeeld zo’n veertig kilo en een aluminium ladder van die lengte ongeveer dertig. Ook de ongunstige werkhoudingen, het langdurig op smalle sporten staan en het vele klimmen tikken aan. Deze zwaar belastende werkzaamheden vergroten de kans op een val. Ze kunnen bovendien tot klachten aan het bewegingsapparaat en zelfs tot arbeidsongeschiktheid leiden.

Maatregelen

De eerdergenoemde Europese wetgeving behelst op dit moment slechts een voorstel, vooralsnog zonder uitgewerkte voorschriften. Enkele criteria uit dit voorstel zijn:

ù het gebruik van de ladder als werkplek moet worden beperkt tot omstandigheden waarin het gebruik van andere, veiliger middelen niet gerechtvaardigd is; ù de stabiliteit van een ladder moet te allen tijde gewaarborgd zijn; ù de gebruiker moet altijd veilige steun en houvast hebben.

Met het eerste wordt vermoedelijk bedoeld dat het werken vanaf een ladder slechts zal worden toegestaan voor incidentele, kortdurende werkzaamheden.

Het Convenant Gevelonderhoud, nu nog alleen van toepassing op gevelreiniging (glazenwassen), heeft alvast een voorschotje op de maatregelen genomen. Weliswaar (nog) niet voor de staande ladder, wel voor de hangladder. In dit convenant is de werkduur vanaf een hangladder begrensd tot vier uur. De gevelreinigingsbranche heeft zich hieraan geconformeerd; de Arbeidsinspectie zal toezien op naleving van deze regel.

Zodra ook de staande ladder flink in zijn gebruiksmogelijkheden wordt beperkt, zal dat vanwege het omvangrijke gebruik veel meer voeten in de aarde hebben dan met de hangladder het geval is (geweest). Maar het zal ongetwijfeld gebeuren, dus belanghebbende partijen doen er verstandig aan hierop tijdig in te spelen.

Toekomstige wetgeving voorspellen is gewaagd, maar de volgende maatregelen liggen voor de hand:

ù de ladder als verticaal transportmiddel voor personen zal toegestaan blijven, echter de huidige maximale (onafgebroken) klimhoogte van tien meter zal worden verlaagd; ù er zullen extra eisen worden gesteld aan de standzekerheid van de ladder: dus een betere borging, zowel beneden als boven; ù de ladder zal slechts zeer beperkt toegestaan blijven als werkplek voor incidentele werkzaamheden van korte duur.

Oplossingen

Er zal aan alternatieve oplossingen moeten worden gewerkt. Voor personenvervoer kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een trappentoren en een personen-goederenlift. Werken aan de gevel kan gebeuren met eenvoudig op te bouwen en te verplaatsen steigers en hoogwerkers. Voor de permanente voorzieningen aan gebouwen kan worden gedacht aan een hangladder met werkbordessen op de juiste hoogte of voor grotere projecten aan een gondel- of andere professionele gevelinstallatie.

Reageer op dit artikel