nieuws

Kapitaalverzekering

bouwbreed Premium

Ik heb in 1991 bij mijn eigen bv een kapitaalverzekering afgesloten. Jaarlijks betaal ik privé aan mijn bv -15.000 premie. De bv heeft zich verplicht na een looptijd van twintig jaar in 2011 aan mij -600.000 uit te keren. Hoe loopt deze uitkering onder het belastingplan 2001?

Indertijd heeft u ervoor gekozen een kapitaalverzekering in eigen beheer bij uw eigen bv af te sluiten. Dat was heel gebruikelijk. De premie die u afstort bij een verzekeraar, bent u kwijt. In eigen beheer houdt u binnen de bv de beschikking over de premies en heeft uw bv bovendien lagere kosten. De bv belegt de premies en draagt het risico. De bv is de verplichting aangegaan na een looptijd van twintig jaar aan u een uitkering te doen. Onder het bestaande belastingregime zijn de premies die u betaalt op een kapitaalverzekering niet fiscaal aftrekbaar en is de uitkering na een looptijd van vijftien jaar of twintig jaar belastingvrij binnen de maxima van de fiscale vrijstellingen. Bij een oud-regime kapitaalverzekering, afgesloten voor 1 januari 1992, was de uitkering na twaalf jaar reeds belastingvrij, zonder vrijgestelde bovengrens. Dat was een aantrekkelijke manier om kapitaal te vergaren.

Schuldvordering

Per 1 januari 2001 wordt de kapitaalverzekering bij de eigen bv gelijk gesteld aan een schuldvordering. U wordt als privé-persoon geacht een vordering te hebben op uw bv. U heeft geld (premies) aan de bv beschikbaar gesteld. De wetgever stelt dat dit hetzelfde is als geld lenen aan de bv. Het betekent dat de meerdere waarde vanaf de peildatum 1 januari 2001 – na aftrek van de jaarlijkse premies die u gedurende de resterende looptijd nog betaalt – in uw situatie in 2011, progressief is belast in BOX-I tegen maximaal 52 procent.

Stel dat de polis van de kapitaalverzekering bij uw bv op 2001 een waarde heeft van -300.000. U betaalt nog 10 jaar -15.000 premie (-150.000). In 2011 keert de bv u privé -600.000 uit. De waardeaangroei van -150.000 (rentecomponent + winstdeling) is in uw geval in 2011 progressief belast tegen maximaal 52 procent (-78.000). De fiscale aantrekkelijkheid van de kapitaalverzekering bij de eigen bv is daarmee volledig verdwenen. Dat geldt eveneens voor kapitaalverzekeringen die u privé heeft afgesloten bij de bv van uw kleinkinderen, kinderen, ouders of grootouders van uzelf of van de partner waar u mee samenwoont.

Repareren

U kunt alleen de toekomstige heffing in Box-I voorkomen, indien uw bv de kapitaalverzekering overdraagt aan een lichaam waarin u als privé-persoon geen aanmerkelijk belang (AB) heeft of waarin u niet wordt meegetrokken in de AB-positie. U heeft zelf vanaf 2001 een AB-positie in een bv. indien u 5 procent of meer van de aandelen in een bv bezit. En u wordt meegetrokken in de AB-positie van iemand anders met een bv, waarmee u in de rechte lijn verwant bent en waarbij u een kapitaalverzekering onderbrengt. Dat geldt ook voor de bv van uw echtgenote of partner waar u mee samenwoont en haar of zijn verwanten in de rechte lijn.

Het verschil tussen de meetrek- en de meesleepregeling voor de AB-positie vanaf 2001 is best ingewikkeld. Indien u 1 procent van de aandelen in de bv van een bloedverwant in de rechte lijn bezit, dan heeft u zelf geen AB-positie. Maar vanwege het feit dat die bloedverwant (bezit resterende 99 procent aandelen) een AB-positie bekleedt (al bij 5procent) wordt uw aandelenbezit (1 procent) meegetrokken in de AB-positie. U wordt dan toch geacht een zelfstandig AB-belang in de bv te hebben.

Bij de meesleepregeling voor een AB-positie speelt vanaf 2001 het feit of u nu wel of geen aandelen in een bv bezit geen rol.

De kring om de toekomstige heffing op de uitkering van uw kapitaalverzekering te repareren is niet groot, maar is er nog wel. U kunt de kapitaalverzekering bij uw eigen bv overdragen aan de bv. van uw broer of zuster, de bv van zwager of schoonzuster of aan de bv van een willekeurige derde. Hangt boven uw bv-structuur reeds een Stichting Administratiekantoor, dan kunt u bij deze stichting de kapitaalverzekering onderbrengen. Aldus verhuist de kapitaalverzekering van box II naar box III.Voor dergelijke kapitaalverzekeringen die zijn afgesloten voor 14 september 1999, geldt in deze situaties een eerbiedigende werking met een volledig vrijstelling van de uitkering.

Paul Schol in samenwerking met Hans-Paul Visser, Ernst & Young Ondernemersservice, Arnhem, telefoon (026) 3209509.

Reageer op dit artikel