nieuws

Ondergronds leidingennetwerk in haven Rotterdam

bouwbreed

rotterdam – Besprekingen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (GHR) met gegadigden voor een ‘multicore’ buizennetwerk door het havengebied zijn in een vergevorderd stadium. Naar verwachting kan voor het einde van het jaar het licht op groen voor het ondergronds transportsysteem.

Het buisleidingennet moet ervoor zorgen dat ook kleinere partijen chemische producten ondergronds kunnen transporteren. Ze kunnen capaciteit huren in het systeem van buizen dat tussen bedrijven wordt aangelegd. Het Rijk heeft in het kader van CO2-reductiebeleid subsidie verstrekt voor het project, nadat de haalbaarheid is aangetoond.

De bundel van buisleidingen beoogt het transport per vrachtwagen terug te dringen. Transport door buizen is veiliger, sneller en minder milieubelastend. Volgens de Interdepartementale Projectorganisatie Ondergronds Transport (IPOT) is overleg gaande over het eerste contract voor gebruik.

Het Rotterdamse havengebied profiteert ook in andere opzichten van de verruiming van de ondergrondse transportmogelijkheden. Onlangs is dertig miljoen gulden subsidie verleend voor een ondergrondse leiding die overtollige CO2 van Shell Pernis vervoert naar tuinders in het Westland.

Het project slaat twee vliegen in een klap. Shell wordt in staat gesteld aan de steeds strengere CO2-normen te voldoen, terwijl tuinders niet langer hoeven te stoken voor hun kooldioxide.

Propyleen

Daarnaast zijn onderhandelingen gaande tussen overheid en bedrijven over uitbreiding van het netwerk voor ondergronds transport van propyleen. Er ligt al een goed functionerend transportsysteem tussen Rotterdam en Antwerpen, maar dat zou moeten worden doorgetrokken richting Duitsland. Aanleg van de ontbrekende propyleenverbinding tussen Antwerpen en Zeeland staat eveneens op de agenda.

“Het is van groot belang dat het bedrijfsleven van meet af aan bij ondergrondse projecten wordt betrokken. Zij hebben immers het probleem”, zegt drs. M. Muller, projectleider IPOT bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. “Bedrijven willen vaak ook wel. Groter zorgpunt is dat de EU nog geen visie heeft op verknopen van chemische industrieen door middel van veilige, ondergrondse netwerken met een gegarandeerde kwaliteit.”

Muller voorspelt dat ondergrondse systemen ook in steden een belangrijke rol gaan spelen. “Zestig tot tachtig procent van alle goederenstromen die in een stad terechtkomen kan de grond in. Dat zou een grote impuls zijn voor de vitaliteit van de stad.”

Haalbaarheidsstudies zijn uitgevoerd in Utrecht, Leiden, Zuid-Limburg en op het vervoersknooppunt Arnhem/Nijmegen. Bevoorrading van winkels (en eventueel de afvoer van vuilnis met hermetisch afsluitbare containers) zou kunnen via ondergrondse leidingen. Aan de rand van stad zijn aansluitingen voorzien op andere transportsystemen.

Participatie

Studies tonen aan dat de voordelen groot kunnen zijn, maar de investeringskosten hoog. Participatie van de overheid lijkt daarom nodig. Op lange termijn kunnen systemen bedrijfseconomisch rendabel zijn, zo is berekend. Nader onderzoek is nog wel nodig. Utrecht en Leiden behoren tot de steden die nadenken over een planstudie als vervolg op een haalbaarheidsstudie.

Het voorontwerp voor het OLS-Aalsmeer-Schiphol-Hoofddorp is inmiddels afgerond. Tijdkritische goederen als sierteeltproducten, luchtvracht en versproducten worden door een geboord tunnelnetwerk (diameter vijf meter) van circa dertien kilometer razendsnel van en naar de luchthaven getransporteerd. De investeringskosten zijn naar schatting vijfhonderd miljoen gulden voor buizen en los- en laadpunten en 150 miljoen voor het feitelijke transport. De druk op de wegen rond Schiphol kan door het systeem worden verlicht. Muller: “Als we volgend jaar kunnen gaan boren, ligt er over vier of vijf jaar een werkend systeem. Luchtvracht komt daardoor snel op zijn bestemming en door een link met de HSL komt ook het goedervervoer met Europa op een hoger plan.”

Ook kleinere partijen kunnen chemische producten transporteren

Reageer op dit artikel