nieuws

Wat verandert er met de nieuwe Arbowet?

bouwbreed Premium

Op 1 november wordt de nieuwe Arbowet van kracht. Wat verandert er hiermee voor het bouwbedrijf? Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

De Arbowet geeft vooral algemene bepalingen voor het arbobeleid in de onderneming. Dat komt omdat de Arbowet een kaderwet is, een raamwerk voor nadere regels. Binnen die kaders bestaat de vrijheid het beleid toe te spitsen op de eigen situatie.

De Arbowet zelf kent dan ook weinig concrete regels. Die zijn wel te vinden in het Arbobesluit, de Arbobeleidsregels en de Arboregeling. Toch staan er in de nieuwe Arbowet enkele belangrijke wijzigingen, die gevolgen zullen hebben voor het arbobeleid in het bedrijf. Hieronder volgt een overzicht.

Ongevallenregistratie

De wettelijk verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI en E) geeft inzicht in de gevaren die zich binnen het bedrijf kunnen voordoen. Veel bedrijven in de bouwnijverheid hebben hiervoor gebruik gemaakt van de ABRIE-Bouw, een branchespecifiek instrument dat Arbouw speciaal voor de bedrijfstak ontwikkelde. Nieuw is dat de werkgever alle ongevallen die in het bedrijf of op de bouwplaats plaatsvinden, en die tot ziekteverzuim leiden, moet registreren als onderdeel van de RI en E.

In het Plan van Aanpak stelt de werkgever vast welke arborisico’s hij binnen welke termijn aanpakt. Nieuw is dat het Plan van Aanpak een vast onderdeel van de RI en E wordt. Volgens de nieuwe wet moet de werkgever tenminste eenmaal per jaar met de werknemers over het Plan van Aanpak overleggen en rapporteren over de voortgang van de uitvoering. De RI en E en het Plan van Aanpak maken het arbojaarplan en -jaarverslag overbodig, waardoor deze komen te vervallen.

Toezicht werkgever

De Arbowet stelt dat de werkgever verplicht is zijn werknemers voor te lichten over hun taken en de risico’s die daaraan verbonden zijn.

Die voorlichting moet zijn afgestemd op de capaciteiten, taal, kennis en ervaring van de betrokken werknemers. Nieuw is dat de werkgever de plicht heeft erop toe te zien dat de werknemers de instructies ook daadwerkelijk naleven.

Meer medezeggenschap

De Arbowet schrijft voor dat werkgevers en werknemers moeten samenwerken bij de uitvoering van het arbobeleid.

Als een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) ontbreekt, voert de werkgever over de uitvoering van het beleid overleg met belanghebbende werknemers. De OR heeft instemmingsrecht op alle regelingen die te maken hebben met arbo en ziekteverzuim.

Met de laatste wijziging van de Arbowet is vastgelegd dat wanneer in bedrijven van minder dan tien werknemers een PVT is ingesteld, deze eveneens instemmingsrecht op het arbobeleid heeft.

Invoering boetes

De Arbeidsinspectie krijgt de mogelijkheid een boete op te leggen bij een overtreding van de Arbowet. Met dit zogeheten ‘lik-op-stuk-beleid’ kan een werkgever worden beboet zonder dat eerst de rechter eraan te pas hoeft te komen.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkt aan een tarieflijst waarop alle overtredingen en de daaraan gekoppelde boetes worden vermeld. Volgens het ministerie zal het minimumbedrag per geconstateerde overtreding 1000 bedragen en wordt in het ernstigste geval een boete van 25.000 gulden uitgedeeld.

Bovendien worden boetes voor afzonderlijke overtredingen bij elkaar opgeteld. Daarbij geldt een maximum van 100.000 gulden per inspectie. Hierbij zal de Arbeidsinspectie overigens rekening houden met de bedrijfsomvang en de financiele draagkracht van het bedrijf.

L. Akkers, directeur Arbouw

Reageer op dit artikel