nieuws

Staatssecretartis kondigt twee proefprojecten tegen verdroging en wateroverlast aan

bouwbreed Premium

driebergen – Overtollig water opvangen en tegelijkertijd de ontwikkeling van natuurgebieden bevorderen. Natuurbeschermingsorganisaties roepen al langer dat die combinatie mogelijk is en staatssecetaris De Vries van Verkeer en Waterstaat heeft hen nu gevraagd om dat aan te tonen. Staatsbosbeheer gaat nog dit jaar van start met twee proefprojecten.

De Vries deed haar toezegging bij de viering van het honderdjarig bestaan van Staatsbosbeheer. Directeur Maarten Brabers van Staatsbosbeheer pleitte daarbij nog eens voor een ‘natter’ waterbeheer, dat er niet alleen op is gericht om water zo snel mogelijk af te voeren.

Veel water van goede kwaliteit is volgens Brabers van groot belang voor de natuur in Nederland De afgelopen veertig jaar is echter het gemiddeld grondwaterpeil met veertig centimeter gezakt. Het doel om het verdroogde gebied in 2000 ten opzichte van 1985 met een kwart te verminderen wordt volgens Brabers bij lange na niet gehaald.

Snel succes

De staatssecretaris had bij haar toezegging nog niet direct geld beschikbaar, maar hoofd sectie Natuur van Staatsbosbeheer, E. de Hullu rekent er wel op dat dat nog volgt. Net zoals ze verwacht dat het ministerie van Landbouw, de betrokken waterschappen en provincies over de brug zullen komen. Maar voorlopig is De Hullu vooral bezig om de meest kansrijke projecten te selecteren. Staatsbosbeheer wil namelijk zo snel mogelijk, liefst volgende winter al, aantonen dat dit een zinvolle koers is, waar zowel het waterbeheer als het natuurbeheer baat bij heeft. De Hullu is vooral op zoek naar beknopte projecten waar geen planologische hindernissen te verwachten zijn, zodat op korte termijn succes kan worden geboekt.

Moerasfilter

Een van de kandidaatprojecten van Staatsbosbeheer is het gebied de Haagse Beemden ten noorden van Breda Door ter plekke een aantal dijken van de rivier de Mark door te steken en graslanden onder water te zetten, zou een moerasgebied kunnen onstaan dat een aantrekkelijk fourageergebied is voor ganzen. Bovendien kan het moerasland als een soort filter werken voor fosfaten en stikstof, zodat het water van de Mark uiteindelijk schoner de Krammer/Volkerak instroomt.

Het voordeel voor de omgeving is niet alleen dat die daarmee de beschikking krijgt over een aantrekkelijk recreatiegebied; omwonenden hebben ook beduidend minder te duchten van hoge waterstanden. Boeren zijn gevrijwaard van ondergelopen weilanden en akkers in het najaar; inwoners van de stad Breda hoeven niet meer te vrezen voor natte voeten door het soms moeilijk in toom te houden riviertje dat dwars door de stad stroomt.

Reageer op dit artikel