nieuws

‘De grote jongens mogen niet zomaar mijn idee gebruiken’

bouwbreed Premium

den haag – Walinco Puls- en Heibedrijf BV is bezig met de administratieve afhandeling voor een kort geding tegen IHC Hydrohammer en Bouygues Offshore, vanwege inbreuk op een octrooi voor een speciale heitechniek. “Jammer”, vindt directeur ir. V.J. de Waal. “Ik hoef niet zo nodig ruzie. Maar wij hebben het octrooi en twee jaar praten over vergoeding heeft uiteindelijk niets opgeleverd”.

Het Europees octrooi is in 1991 door Walinco aangevraagd voor een heitechniek waarbij veren de klap van het heiblok opvangen. Het octrooi is verleend na een jarenlange proceduretijd. Twee jaar geleden stelde De Waal vast dat een samenwerkingsverband voor grote offshoreprojecten van IHC Hydrohammer en Bouygues Offshore zijn – geoctrooieerde – techniek gebruikte. Sindsdien praat De Waal met partijen over vergoeding voor het gebruik van zijn patent. Begin dit jaar leek het erop dat ze tot elkaar zouden kunnen komen.

Maar nu is volgens De Waal gebleken dat ze helemaal niets willen betalen. Voor de bescherming van het octrooi heeft Walinco een verzekering afgesloten voor een hoge premie per jaar. “Het is ons octrooi. We zijn met vijfentwintig man maar een klein bedrijf en kunnen niet toestaan dat de grote jongens voordeel hebben van ons idee zonder voor het gebruik daarvan een vergoeding te geven”, verdedigt De Waal.

Aanspannen van het kort geding vergt overigens administratief nog wel wat tijd, maar de directeur denkt dat de procedure binnen twee weken kan beginnen. Alleen de advocaat weet wat precies de vordering zal zijn. De Waal vindt zelf dat in eerste instantie IHC Hydrohammer en Bouygues Offshore moeten stoppen met het aanprijzen van de methode, als ware het de hunne op straffe van een dwangsom. Dat gebeurt in folders bedoeld om de activiteiten van het samenwerkingsverband duidelijk te maken.

De heimachines waarmee het samenwerkingsverband het octrooi van De Waal zou schenden, worden ingezet in de offshore. Het gaat dan om heien van zware buispalen met diameters van rond de twee meter en wanddikten van vijf centimeter. De wanddikte van buispalen met deze afmetingen wordt bepaald door de krachten die bij het heien optreden. Daardoor valt de wanddikte groter uit dan voor de gebruiksfase nodig is. Als een methode wordt gebruikt waarmee de heikrachten te beperken zijn, dan vertaalt dat zich direct in kleinere wanddikten en bijgevolg aanzienlijk minder kosten.

Het samenwerkingsverband loopt volgens De Waal al een aantal jaren. “Beide partners moeten er veel geld in hebben gestoken. Er zijn bijvoorbeeld buispalen geheid en proefbelast. Dat soort proeven zijn duur. Dat ze wat in mijn octrooi zien, is begrijpelijk. Maar ik wil voor het gebruik ervan een vergoeding. Ik vraag helemaal geen extreme bedragen, een redelijke vergoeding volstaat.

Bescherming

IHC Hydrohammer laat in FEM/DeWeek van 21 november weten dat zij geen partij in het conflict zijn en dat Walinco alleen een geschil heeft met Bouygues Offshore. Bouygues Offshore zou zelf een octrooi hebben voor hun offshore heiwerk.

Directeur De Waal zegt dat het octrooi van Bouygues helemaal niet van toepassing is op de werkwijze die het samenwerkingsverband in zijn folder propageert. Bovendien is het volgens De Waal later ingediend dan zijn eigen octrooi en dat betekent dat alleen hij bescherming geniet

Van de zijde van IHC Hydrohammer kon geen reactie worden verkregen. Managing director Ernst Mudde, de enige die hierover het woord kan voeren, bleek niet beschikbaar.

Octrooi en octrooirecht

Een octrooi is een door de overheid verleend uitsluitend recht voor het maken en verkopen van een artikel of voor het exploiteren van een uitvinding. Dat staat in de Dikke van Dale onder ‘octrooi’. Bij het zelfstandig naamwoord ‘patent’ staat als betekenis ‘octrooi’ vermeld.

Het boek ‘grondtrekken van het handelsrecht’ van mr.drs. H. de Groot en prof.mr. P.A. Stein vermeldt dat octrooirecht betrekking heeft op het product zelf dat de onderneming in de handel brengt. Het octrooirecht beoogt alleen exploitatierechten te verlenen aan iemand die een uitvinding doet op het gebied van de nijverheid. De belangrijkste exploitatierechten zijn: toepassing in eigen bedrijf en het in verkeer brengen van producten die met toepassing van de uitvinding zijn gemaakt. Vastgelegd is dat alleen de eerste uitvinder bescherming verdient. Als wettelijk aanknopingspunt voor het vaststellen wie dan wel de eerste uitvinder is, geldt het moment van indienen van de aanvraag voor het verkrijgen van een octrooi. In het octrooirecht is opgenomen dat wie inbreuk maakt op het octrooi van een ander onrechtmatig handelt en daardoor schadevergoeding is verschuldigd. De Rijksoctrooiwet bevat bij inbreuk op octrooi wel een beperking van de schadevergoedingsplicht: slechts hij die desbewust handelde, kan tot schadevergoeding worden veroordeeld.

Reageer op dit artikel