nieuws

Provincie Friesland bekommert zich om ruimtelijke kwaliteit

bouwbreed

leeuwarden – De provincie Friesland maakt te weinig gebruik van stimuleringsgeld voor ruimtelijke kwaliteit. Het provinciebestuur wil daarom de komende jaren actiever inspelen op de rijksmogelijkheden. Ook stelt Friesland zich ten doel bij plannen prioriteit te geven aan de kwaliteit.

Het is duidelijk, de provincie de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving wil verbeteren. De vraag is alleen hoe. Om hiervoor een aanzet te geven, heeft het provinciebestuur een discussienota gepresenteerd. Hierin staan globale voorstellen om de inrichting naar een hoger plan te tillen.

Zo kan de provincie sterker sturen door hogere eisen te stellen aan planologisch toezicht. Op het gebied van stedenbouw zou dit de invoering van beeldkwaliteitsplannen kunnen zijn. Voor het landelijk gebied gaat het dan om landschapsbeleidsplannen. Voor de toetsing is vervolgens een provinciaal kader nodig.

Het effect hiervan is, dat alle gemeentelijke bestemmingsplannen een toets op het gebied van ruimtelijke kwaliteit ondergaan. Verder wil het provinciebestuur de ontwikkelingen in ruimtelijke kwaliteit op de voet te volgen. “Meer de vinger aan de pols houden en waar nodig beleid bijstellen. Een dergelijke monitoring kan ook een handreiking zijn voor gemeenten bij planologische beslissingen”, zo opperen Gedeputeerde Staten (GS).

Omdat de provincie ook zelf steeds vaker als opdrachtgeefster voor het voetlicht treedt, moet het bestuur ook het goede voorbeeld geven. In de nota wordt daarom voorgesteld om als voorbeeldfunctie expliciet aandacht te schenken aan kwaliteit. “Voor zover projecten mer-plichtig zijn, zou de kwaliteitstoets daaraan gekoppeld kunnen worden. Van eigen projecten kan bijvoorbeeld de kwaliteitskant nadrukkelijker in beeld komen. Waar de provincie anderen wil stimuleren tot ‘goed opdrachtgeversschap’ kan zij zelf tot voorbeeld strekken”, zo steekt GS de hand in eigen boezem.

Ook hier gaat het om een noodzakelijke aanscherping van beleid. Een aanscherping overigens met een keerzijde. Immers, zo constateert GS, “dergelijke expliciete aandacht kan een discussie over duurdere varianten veroorzaken. Daarin liggen dan wel kosten besloten.”

Bij het provinciebestuur bestaat de indruk dat Friesland in het verleden te weinig gebruik heeft gemaakt van stimuleringsgelden, die de rijksoverheid voor omgevingskwaliteit beschikbaar stelde. GS stelt daarom voor een stimuleringsproject in gang te zetten, waarin meer op die mogelijkheden wordt ingesprongen.

Desgevraagd laat een woordvoerster van de provincie weten, geen enkel zicht te hebben op bedragen die hiermee zijn gemoeid. “Net zo min als wij nu inzicht hebben in bedragen die we als provinciale overheid in het verleden hebben laten liggen, omdat we onvoldoende van de stimuleringsmogelijkheden gebruik hebben gemaakt.”

Het stimuleringsproject moet, zo blijkt uit de nota, in nauw overleg met gemeenten worden opgesteld. Vervolgens is het mogelijk diverse zaken voor een stimuleringsbijdrage aan te dienen.

De provinciale commissie ruimtelijke ordening buigt zich 5 oktober over de discussienota.

Reageer op dit artikel