nieuws

Grondverwerving Betuwelijn komt in versnelling

bouwbreed Premium

In ons land mag het nodige te doen zijn als het gaat om financiering van de Betuwelijn, dat neemt niet weg dat op onderdelen hard wordt gewerkt de lijn op tijd, dat wil zeggen in 2005, gereed te hebben. Zo doet de Managementgroep Betuweroute bij NS Railinfrabeheer in Utrecht haar best lang voor de feitelijke aanleg van de spoorlijn alle daarvoor benodigde grond in eigendom te hebben.

De grondverwerving blijkt geen sinecure. In totaal moeten 300 woningen worden opgekocht, 140 bedrijven verplaatst en 900 onbebouwde agrarische gronden geheel of deels van eigenaar wisselen.

Verwerving kan op twee manier geschieden. Via minnelijke procedure als eigenaars akkoord gaan met wat het Rijk aan schadeloosstelling denkt uit te betalen. Of via een gerechtelijke procedure als niet door onderhandeling overeenstemming kan worden bereikt. Voor beide procedures is op grond van de Onteigeningswet eerst een Koninklijk Besluit nodig, waarin staat aangegeven dat bedoeld perceel echt nodig is voor de Betuweroute.

Gelukkig, constateert H. van Helvoort van de Managementgroep, lijkt zijn afdeling verreweg de meeste gronden en panden via minnelijke procedures in bezit te krijgen. Snel gaat het echter niet; men loopt nog altijd achter op de planning. Maar nu er al werkelijk wordt gewerkt aan de Betuwelijn – de Dintelhavenbrug is klaar, het rangeerterrein Kijfhoek wordt fors uitgebreid, de aanleg van de Sophiatunnel is aanbesteed – gaat het beduidend sneller dan toen de lijn nog slechts een pennenstreek op een kaart was. Eigenaars van woningen en bedrijven gaan er nu echt in geloven dat ze met hun bezittingen de spoorlijn in de weg staan, en dus zullen moeten verdwijnen.

Stijgende grondprijzen

De Managementgroep denkt eind van dit jaar het merendeel van de benodigde percelen te hebben aangekocht. Per 1 oktober was bijna 70 procent van de woningen verworven. Van het aantal bedrijven dat moet worden ‘uitgekocht’, was 37 procent gerealiseerd.

Van de benodigde onbebouwde agrarische gronden is echter nog slechts 35 procent verworven. Dat laat zich verklaren door een afwachtende houding van de eigenaren, die pas op het ‘juiste’ moment willen toehappen omdat zich in deze markt een grondprijsstijging voordoet van enkele tientallen procenten. Tot nog toe vallen de aankopen binnen de raming. Meer wil Van Helvoort niet loslaten.

Bedrijven verwerven gaat ook niet van de een op de andere dag. Als de eigenaren geen genoegen nemen met een afkoopsom, moet er in de meeste gevallen worden gezocht naar alternatieve vestigingsplaatsen. Bovendien blijken de onderhandelingen veel moeilijker dan bij het verkrijgen van een woning. In geval van schadeloosstelling zit niet alleen de feitelijke aankoopsom die ook zou zijn betaald als er van onteigening geen sprake zou zijn. Het vermogen en de inkomenspositie van de onderneming dienen na de onteigening dezelfde te zijn als daarvoor.

Verwerving van woningen ligt praktisch op schema. De voortgang kan nog enige vertraging oplopen doordat herbouwlocaties bij Barendrecht later beschikbaar komen dan was gepland. Zoals het zich nu laat aanzien zal 90 tot 95 procent van de benodigde gronden minnelijk worden verworven.

Als het langs gerechtelijke weg moet, kan men rekenen op advocatenkantoor Wijmen en Nouwen in Rotterdam/Breda, dat de zaken voor de rechter brengt, en Nysingh Advocaten in Arnhem, dat zich vooral bezighoudt met vaststelling van de schadeloosstelling.

Feestvieren

In alle gevallen van schadeloosstelling wordt direct 90 procent uitgekeerd. Eigenaars kunnen met dit geld doen wat ze willen. Op zoek gaan naar een nieuwe woning of perceel grond of feestvieren in een casino, het is de Managementgroep Betuweroute om het even.

Zolang nog niet van de grond gebruik moet worden gemaakt, mogen eigenaars blijven zitten.

Zoals de zaken zich nu ontwikkelen, zal het niet aan de grondverwerving liggen als de eerste treinen niet in 2005 over deze nieuwe lijn richting Duitsland kunnen rijden.

Reageer op dit artikel