nieuws

Veel meer houten palen verrot in Waddinxveen

bouwbreed

waddinxveen – Veel meer houten funderingspalen dan aanvankelijk gedacht zijn in Waddinxveen verrot. Bovendien blijken ook op andere plaatsen de houten palen te zijn aangetast. Het herstel gaat niet alleen de eigenaren, maar ook de provincie Zuid-Holland en de gemeente miljoenen kosten.

Niet 184, maar zeker 290 woningen in Waddinxveen blijken slechte funderingen te hebben, omdat de houten funderingspalen deels droog staan en wegrotten. Het gaat om meer dan drie procent van alle woningen in Waddinxveen.

Na een onderzoek in 1995 bleken van 184 woningen in het oude deel van het veendorp Waddinxveen de funderingen er slecht aan toe. Dat waren woningen in hooggelegen, niet ontveende gebieden. In die tijd zaten het waterschap Meer en Woude en de gemeente elkaar in de haren over de werking van het zogeheten lekriool. Uit dat riool moest de juiste hoeveelheid water lekken om het grondwater op peil te houden na de daling van de grondwaterspiegel en de stelselmatige peilverlagingen door het waterschap. Die wilde immers de boeren ter wille zijn die in het seizoen zo snel mogelijk met zware machines het land op willen.

De schuldvraag is nooit vastgesteld, maar de gemeente is inmiddels wel bezig het op diverse plaatsen verzakte lekriool te vervangen.

Funderingsgebreken

Tegelijkertijd werden gebreken aan funderingen van woningen in dat gebied geconstateerd. Na pittige discussies werd een subsidieverordening vastgesteld, waarbij de eigenaren ongeveer de helft van de herstelkosten vergoed zouden kunnen krijgen met een maximum van 30.000 gulden. De provincie Zuid-Holland zou zeventig procent van de andere helft voor haar rekening nemen en de gemeente de overige dertig procent.

De discussies in de gemeenteraad liepen tamelijk hoog op. Dwars door de partijen heen meende een grote minderheid van de raad dat het onderhoud aan de fundering in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de eigenaar is. Dat is ook steeds het standpunt van de toenmalige staatssecretaris Tommel geweest.

Maar omdat in Waddinxveen niet duidelijk is geworden wie verantwoordelijk is geweest voor het ‘droogvallen’ van de niet ontveende gebieden en omdat de provincie zo’n ruimhartige bijdrage toezegde, ging een meerderheid overstag.

In totaal zou het gaan om een bedrag van 5,2 miljoen, maar nu blijken niet alleen meer palen verrot, ook de schade is veel groter dan gedacht. Het herstel gaat nu in totaal 8,4 miljoen gulden kosten, dat is 3,2 miljoen meer. De provincie heeft toegezegd haar bijdrage evenredig te verhogen. De gemeenteraad van Waddinxveen moet eind september een besluit daarover nemen.

Meer huizen

Wakker geworden door de tegenvallers heeft de gemeente ook bij andere huizen in de hooggelegen gebieden onderzoek laten verrichten. Van de 143 woningen in die gebieden komen van 106 huizen de houten paalfundering ‘in gevaar’, zoals de gemeente dat uitdrukt, omdat deze onder de funderingen deels droog staan en (kunnen) wegrotten.

De bewoners zijn inmiddels ingelicht en de gemeente heeft een Plan van Aanpak aan hen voorgelegd. Voor het herstel van de funderingen is per woning een maximum subsidie van 30.000 gulden beschikbaar, voor bedrijfspanden maximaal 15.000 gulden. De eigenaren krijgen een vergoeding van 65 procent voor het herstel van het draagvermogen van de houten palen en voor de bouwleges en vijfentwintig procent voor het herstel van de betonnen funderingsbalken en van gevels en dragende muren.

In totaal is bijna 3,2 miljoen gulden subsidie beschikbaar, waarvan de provincie 70 procent voor haar rekening neemt.

De gemeenteraad van Waddinxveen is weer verdeeld over het nieuwste voorstel, enerzijds op dezelfde gronden, anderzijds omdat met een uitgave van een extra miljoen in de gemeentebegroting geen rekening was gehouden.

Reageer op dit artikel