nieuws

Nieuw vervoersbeleid moet keuzen maken

bouwbreed

den haag – Een nieuw lange-termijnbeleid voor verkeer en vervoer heeft alleen zin als er duidelijke en controleerbare keuzen worden gemaakt. Die moeten gebaseerd zijn op een integrale visie op welvaart, mobiliteit, economie en milieu. Dit schrijft de Raad voor Verkeer en Waterstaat in haar advies “SVV-III: Nee, tenzij”. De titel slaat op het nieuwe structuurschema Verkeer en Vervoer dat in de komende kabinetsperiode het licht moet zien.

Als eerste, zo vindt de raad, moet het kabinet een ontwikkelingsvisie maken waarin het doorbreken van de koppeling tussen economische groei en mobiliteitstoename centraal staat. Daarbij moet de overheid mobiliteit positief benaderen. “Streven naar minder mobiliteit is is onverstandig, beter is te werken aan andere mobiliteit.”

Voor de raad is daarbij het streven naar gelijkwaardigheid tussen automobiliteit en de alternatieven hoofdzaak. Dit komt neer op bijvoorbeeld een breed en fijnmazig pakket van bijna geindividualiseerde reisvoorzieningen, ‘openbaar vervoer a la carte’.

De raad stelt daarnaast voor de bestaande infrastructuur te optimaliseren en efficienter te gebruiken. Waar uitbreiding toch nodig is, moet een goede inpassing in de omgeving standaard worden. Verder bieden de ontwikkelingen op het gebied van informatie-technologie mogelijkheden voor virtuele mobiliteit waardoor de groei van fysieke mobiliteit beinvloed kan worden.

Reageer op dit artikel