nieuws

Pensioenfonds belegt nadrukkelijker in bouw

bouwbreed Premium

amsterdam – Het Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid is het aan zijn stand verplicht een aanzienlijk deel van de binnenkomende premies te beleggen in vastgoed. Het geloof in de eigen bedrijfstak als goed renderende belegging is groot, zo schrijft het bestuur bij de aanbieding van het jaarverslag 1997. Bovendien stimuleert deze activiteit de werkgelegenheid.

Het hoe en waarom van het beleggen in de bouwnijverheid zal in een beleggingsstatuut worden vastgelegd. Nog meer dan voorheen zal het accent daarbij worden gelegd op de totale woonomgeving.

Als in woningen wordt belegd, gaat de voorkeur uit naar een vroegtijdige participatie in de planontwikkeling. Met gemeenten en andere marktpartijen wil men via een integrale aanpak bestaande en nieuwe woongebieden inrichten. Het pensioenfonds zegt bereid te zijn in dit kader risicodragend te participeren in grondaankopen en grondexploitaties.

Bij investeringen in nieuwe projecten, zowel in woongebieden als ook bij winkel- en kantoorcomplexen, zal blijvend geld beschikbaar worden gesteld om de directe omgeving te kunnen inrichten en aantrekkelijk te houden. Dat komt niet alleen het welzijn van de klanten ten goede, maar leidt zeker ook tot waardestijging van de onroerend goed-portefeuille.

In onroerend goed blijkt het belegd vermogen eind 1997 5,34 miljard gulden te bedragen. Dat maakt 22,1% van de totale belegging van ruim 24 miljard gulden uit.

Dankzij de goede beleggingsresultaten konden in het verslagjaar de pensioenen met 2,56% worden verhoogd bij gelijkblijvende premie. Begin dit jaar werden de pensioenen nogmaals met 2,95% verhoogd.

Reageer op dit artikel