nieuws

Extra geld infrastructuur werkt tekort niet weg Paars II verhoogt btw naar 19 procent

bouwbreed

den haag – De strijd tegen congestie en voor een betere bereikbaarheid lijkt ook de komende regeerperiode niet te worden beslecht. Paars II trekt 2,3 miljard gulden extra uit voor infrastructuur. Daarnaast komt er 400 miljoen gulden aanvullend beschikbaar voor onder meer aanpak van vaarwegen. Maar nu al is er een tekort van zes miljard gulden voor verbetering van de bereikbaarheid. Van belang voor de bouw is ook de voorgenomen verhoging van de btw van 17,5 naar 19 procent.

Volgens het concept-regeerakkoord zal het financieel-sociaal-economisch beleid van het kabinet zijn gericht op investeren en reserveren en op een dynamische en duurzame economie.

Het is Paars II ernst met investeringen die bijdragen aan een economische groei. Het bijbehorende budget van 2,3 miljard gulden is lang niet voldoende die doelstelling te halen. Nu al is voor uitvoering van de ‘Nota Samen Werken aan Bereikbaarheid’ zes miljard gulden tekort.

Voor de langere termijn ziet het beeld er nog somberder uit. Tot 2010 komt Verkeer en Waterstaat veertig miljard gulden tekort, zo liet minister Jorritsma op Prinsjesdag vorig jaar weten. In totaal voorziet het regeerakkoord tot 2010 in een bedrag van twaalf miljard gulden.

Het is de vraag of de baggersector kan leven met het akkoord. In de komende vier jaar wordt honderd miljoen extra uitgetrokken voor verbetering van vaarwegen. En dit terwijl aanzienlijk meer mogelijk is om de verschuiving van vervoer van de weg naar het water mogelijk te maken.

Grote steden

Paars II trekt voorts 930 miljoen extra uit voor de leefbaarheid in de steden. Meer dan de helft van dat geld gaat naar stadsvernieuwing. De investeringen zijn vooral gericht op versterking van de economische positie van de grote steden.

Op gebied van ruimtelijke ordening zou voor 2000 een ‘Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening’ op tafel moeten liggen. Maar eerst zal een schets worden gemaakt van de compacte stadbenadering, aangevuld met een beheerste ontwikkeling van regionaal gedifferentieerde corridors.

Het nieuwe kabinet zal ook kijken naar woningbouw in Valkerhout, vliegkamp Valkenburg. Tevens beziet Paars II de noodzaak in de Hoeksche Waard van havenafgeleide bedrijfsterreinen en een nieuw centrumgebied voor glastuinbouw.

Mainports

Ten aanzien van Schiphol wordt nog dit jaar een beslissing genomen over een aanvullende locatie. Daarbij wordt ook bezien ofde groei van de luchtvaart op het huidige Schiphol is te realiseren. Mocht dat niet kunnen, dan ligt een keuze tussen Lelystad en een eiland in de Noordzee het meest voor de hand.

Minder besluitvaardig is Paars II over de Tweede Maasvlakte. Er zal naar worden gestreefd de besluitvorming in de komende kabinetsperiode af te ronden.

Het nieuwe kabinet zegt te streven naar een gecontroleerde verbreding van de publiek private samenwerking (pps).

Bij grote projecten behoudt het Rijk de regie, ook waar het gaat om verlenen van vergunningen, ontheffingen en overige toestemmingen van verschillende overheden.

De sociale huursector zal zich meer moeten richten op bijzondere groepen, met extra aandacht voor integratie van wonen en zorg voor ouderen. De verkoop van sociale huurwoningen aan zittende huurders wordt bevorderd.

Het kabinet wil toch een revolving fund voor woningcorporaties, waaraan rijke corporaties bijdragen ten gunste van arme.

De Arbeidsvoorziening krijgt opdracht een actieplan op te stellen om samen met de diverse bedrijfstakken knelpunten op de arbeidsmarkt te bestrijden.

Op pag. 3: Commentaar

Reageer op dit artikel