nieuws

Bodemdaling beschadigt Groningse dijken en oevers

bouwbreed

groningen – Langs drie Groningse vaarwegen moeten instabiele dijken en verzakte beschoeiingen ingrijpend worden aangepast. De werkzaamheden, die totaal zo’n zestig miljoen gulden kosten, zijn nodig vanwege met name schade als gevolg van bodemdaling door aardgaswinning.

Volgens de provincie Groningen is het noodzakelijk gebleken langs het Winschoterdiep, het A.G. Wildervanckkanaal en het Noord Willemskanaal dijken te verhogen en oeverbeschermingen te vernieuwen. De helft van de kosten (geraamd op ruim 57 miljoe7n gulden) zou moeten worden gefinancierd uit het centrale schadefonds bodemdaling, dat in 1983 is opgericht door provincie en Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM).

Een beslissing daarover wordt genomen door de onafhankelijke Commissie Bodemdaling. Die heeft van de provincie inmiddels het maatregelenplan ontvangen. Verwacht wordt dat de aanvraag wordt gehonoreerd. Immers, zo redeneert de provincie, de herstelwerkzaamheden vloeien voor een belangrijk deel voort uit bodemdaling.

Zelf wil de provincie de andere helft van de kosten voor haar rekening nemen. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen, dat de schade aan dijken en beschoeiingen voor een deel ook is toe te schrijven aan andere oorzaken: klink en zetting, achterstallig onderhoud en vaart met steeds grotere en krachtiger schepen.

De provincie gaat op korte termijn ook onderzoeken in hoeverre bodemdaling door gaswinning schade heeft veroorzaakt aan remmings- en geleidewerken (sluizen, bruggen, viaducten) langs het Winschoterdiep en het Wildervanckkanaal. Ook is een studie gaande naar de knelpunten voor de scheepvaart langs beide vaarwegen. De bedoeling is de werkzaamheden, die op grond van dit onderzoek worden aanbevolen, te integreren in de al aangegeven bodemdalingsmaatregelen.

De provincie Groningen is voornemens om bij herstel van de beschoeiingen natuurvriendelijke oeverbeschermingen te realiseren. Gedacht wordt aan steenbestorting. Onderzocht zal worden of dat haalbaar is.

Het bij de Commissie Bodemdaling ingediende plan behelst onder meer het ophogen van stalen damwanden, aanpassen/vervangen van houten damwanden, vervangen van rijshoutconstructies en paalbeschoeiing en vernieuwen van de steenstapeling.

Reageer op dit artikel