nieuws

VNG geeft uitleg over verplichting asbestonderzoek

bouwbreed

den haag – Voordat een gebouw wordt gesloopt moet uit onderzoek gebleken zijn of en waar er asbest in zit. De voorschriften voor deze inventarisatie zijn echter ingewikkeld. In de ‘Leidraad Asbestonderzoek’ *) geeft de VNG uitleg over de uitzonderingen op de onderzoeksverplichting. De aanvrager van een sloopvergunning hoeft geen rapport in te dienen wanneer hij overtuigend kan aantonen dat het gebouw vrij van asbest is. De verplichting vervalt ook als de aanvrager duidelijk kan aangeven waar de slopers het eventuele asbest kunnen vinden.

De VNG heeft de leidraad opgesteld voor gemeenten, maar ook asbestonderzoeks- en verwijderingsbedrijven, corporaties, vastgoedeigenaren, de Inspectie Milieuhygiene en de Arbeidsinspectie kunnen er hun voordeel mee doen.

De sloopvergunning verplicht tot het inschakelen van een deskundige asbestonderzoeker. Aan de hand van diens bevindingen haalt een deskundige verwijderaar het weg. Hoewel asbestbedrijven vaak meer dan een taak uitvoeren, zijn niet alle combinaties toegestaan. Dit voorkomt dat de onafhankelijkheid en integriteit in het geding komen. Verder beschrijft de leidraad de kwaliteitseisen voor diverse categorien bedrijven.

Als niet-hechtgebonden asbest niet goed is afgeschermd kan het de gebruikers van een gebouw aanzienlijke schade berokkenen. Om die reden vindt er momenteel onderzoek plaats naar een mogelijke asbest-inventarisatieplicht in zogeheten niet-sloopsituaties. Ook andere regels spelen hier een rol. Zo verplicht het Arbeidsomstandighedenbesluit werkgevers tot een risicobeoordeling en zonodig tot maatregelen. Deze verplichting geldt nu alleen nog in arbeidssituaties en bijvoorbeeld niet in huurwoningen.

Optreden

Maar op de eerste juli treedt, naar verwachting, de ‘Regeling tot wijziging van de Regeling Bouwbesluit materialen’ in werking. Deze stelt gemeenten in staat om de eigenaren van gebouwen met niet-afgeschermde, niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen concrete maatregelen voor te schrijven. De regeling maakt het gemeenten ook mogelijk om op te treden tegen particulieren die asbesthoudende materialen in bouwwerken toepassen. De prestatie-eis voor asbest die de regeling stelt, hangt samen met een methode om de concentratie asbest in ruimten te bepalen.

*) Leidraad Asbestonderzoek; Standaardregelingen aangebouwd-reeks, deel 2 verscheen als ISBN 90 3227753 7 bij VNG Uitgeverij, tel. (070) 373 88 88.

Reageer op dit artikel