nieuws

Ministeriele steun voor interprovinciaal windturbinepark Afsluitdijk

bouwbreed

De demissionaire ministers van Economische Zaken en VROM zijn bereid mee te werken aan een project van de provincies Noord-Holland en Friesland voor een windturbinepark aan de Afsluitdijk. Hans Wijers en Margreet de Boer hebben ingestemd met doelstelling en start van het project. Verder zegden ze in het bestuurlijk overleg in Den Haag toe hierover binnenkort het schriftelijk kabinetsstandpunt bekend te maken.

Het Rijk is bereid een substantiele bijdrage te leveren aan de voorbereidingskosten. Met het project worden de doelstellingen van de provincies Noord-Holland en Friesland op gebied van windenergie gerealiseerd. Deze bedragen respectievelijk 250 en 200 megaWatt voor het jaar 2000.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland aanvaardden de startnotities voor de Milieu Effect Rapportage (mer) en de Nut en Noodzaak Analyse. In die laatste nota wordt het maatschappelijk belang en de locatiegebondenheid van het windturbinepark aan de Afsluitdijk onderzocht. Uitgaande van het positieve kabinetsstandpunt is de verwachting dat Gedeputeerde Staten van Friesland deze week positief besluiten over de startnotities en herziening van het Streekplan Friesland. De mer wordt naar verwachting in het najaar van 1998 uitgevoerd.

Reageer op dit artikel