nieuws

Limburg bestrijdt erosie en waterlast

bouwbreed

maastricht – Gedeputeerde Staten van Limburg willen snel maatregelen treffen tegen wateroverlast en erosie van de hellingen. De provincie werkt hiervoor samen met het waterschap, agrariers en gemeenten. In 1996 stelden de partijen het gezamenlijke beleid op. Het recente noodweer maakte duidelijk dat gebieden die toen niet aan de orde kwamen eveneens maatregelen vergen.

De aanpak moet het sluipende bodemverlies op de steilere delen van hellingen verminderen. Dat legt beperkingen op aan het agrarisch gebruik. Eerder voerde het Landbouwschap een strengere Erosieverordening in. Die verbiedt akkerbouw op hellingen groter dan 18 procent. Verbouw van erosiegevoelige gewassen op hellingen steiler dan 12 procent is alleen toegestaan als boeren een erosiebestrijdend teeltsysteem gebruiken. Sinds de opheffing van het Landbouwschap ziet het Hoofdproductschap voor de Akkerbouw toe op de naleving van de Erosieverordening.

Probleemgebieden

Inventarisaties van locaties met bodemerosie leverden tussen 1980 en 1995 twintig probleemgebieden op. Met elkaar beslaan die een oppervlak van zo’n 40 vierkante kilometer. Dat komt overeen met 10 procent van de erosiegevoelige gebieden van Zuid-Limburg. Ongeveer 45 procent van de geinventariseerde probleemgebieden is daar gelegen. Maatregelen zijn inmiddels getroffen voor negen gebieden in de gemeenten Nuth, Simpelveld, Valkenburg en Wittem. Die voorzien onder meer in waterremmende groenstroken, erosiebestrijdende teeltsystemen en in het omzetten van bouwland in grasland. Gecombineerd verminderen deze maatregelen de overlast in belangrijke mate. Daar hoort echter ook de aanleg van regenwaterbuffers bij. Die moeten tijdens zware buien water en slib opvangen.

Boeren en waterschap voeren de werken uit. Problemen doen zich voor bij de aanleg van groenstroken. Dat gebeurt in landinrichtingsverband die nog enkele jaren op zich laat wachten. Limburg beraadt zich nu op een versnelde uitvoering. Een stimuleringsbijdrage tot 2000 kan boeren tot tijdige medewerking aanzetten. In de loop van de volgende week bespreken provincie, waterschap, gemeenten en boeren de recente overlast in de andere dan de geinventariseerde gebieden. Hier komt de overlast voort uit een veranderd grondgebruik.

Reageer op dit artikel