nieuws

Buitenland roemt Canadees bosbeheer

bouwbreed Premium

Canada behoort internationaal gezien tot de landen die het beste voor hun bossen zorgen. Deze onafhankelijke kwalificatie staat in de Wereldbank Atlas en in het FAO-rapport ‘State of the World’s Forests’, beide uit 1997. Houtkap in de kustregenwouden van British Columbia is een veel complexer onderwerp dan het artikel ‘De kaalslag van het Canadese regenwoud’ van 25 maart de lezer wil doen geloven.

Canada beheert tien procent van het mondiale bosareaal. De Canadese bossen spelen een belangrijke rol in de bescherming van twintig procent van de mondiale zoetwatervoorraad. Momenteel overtreft de groei van de Canadese bossen ruimschoots het verlies door kap en andere oorzaken. Zo steeg de aanwas van commerciele bossen tussen 1980 en 1994 met 936 miljoen m3 (veertien procent).

Beleid, wetgeving en nieuwe initiatieven voor bos en bosbeheer garanderen in heel Canada een duurzame exploitatie. Het gaat hierbij niet alleen om duurzame houtleverantie, maar ook om het behoud van biodiversiteit en om de bescherming van bodem en water. Met onze kapmethoden staat menselijke interventie in het ecosysteem van het bos dan ook niet gelijk aan achteruitgang van het milieu.

Bosbouwdeskundigen noemen de gevolgen van vlaktekap voor het bosecosysteem niet groter dan de schade door natuurlijke verschijnselen als brand, ziekten, insecten en wind. Tegen deze verschijnselen hebben de bossen een natuurlijk vermogen tot herstel ontwikkeld. Vlaktekap is een methode waarbij alle bomen van een soort in een keer worden gekapt. Dat stimuleert natuurlijke hergroei omdat die veel licht vereist. Variatie in de omvang van kapvlaktes, gecombineerd met een benadering op landschapsniveau, staan borg voor een evenwicht tussen gebruik en behoud van het bos en daaraan gerelateerde waarden.

Besprekingen

Canada is een belangrijke deelnemer aan internationale besprekingen over bosbouw en aanverwante onderwerpen. Het maakt zich voortdurend sterk voor een internationale bossenconventie. Zo’n conventie kan als raamwerk fungeren voor een gemeenschappelijke agenda waarin alle bossen en boswaarden op evenwichtige wijze aan bod komen. Ook heeft Canada het voortouw genomen in de ontwikkeling van internationale criteria en indicatoren voor meting en rapportage van duurzaam bosbeheer.

Wij betreuren het dat de organisator van de boycotcampagne tegen bosbouwproducten uit het centrale kustgebied van British Columbia, niet via een gestructureerde dialoog heeft meegepraat. Ook heeft hij zich afzijdig gehouden van het democratische inspraakproces dat nu loopt. Dit proces staat open voor alle plaatselijke belanghebbenden en moet leiden tot de ontwikkeling van een landgebruikplan voor het gebied. Ook Greenpeace weigert tot nog toe om hieraan deel te nemen.

In 1992 deed de regering van British Columbia de belofte om het areaal aan beschermde gebieden van zes naar twaalf procent te verdubbelen. Sindsdien zijn 286 nieuwe parken en beschermde gebieden gecreeerd. Inmiddels is 10,6 procent van de provincie volledig beschermd. Hiertoe behoren in totaal 8000 km2 kustregenwoud, wat gelijkstaat aan negen procent van het regenwoud in British Columbia. Ook de 3000 km2 grote Kitlope Valley valt hieronder, met ’s werelds grootste stroomgebied in ongerept gematigd kustregenwoud.

De bewering dat de helft van British Columbia is kaalgekapt en in tweede-generatie bos veranderd, is onjuist. De provincie beheert de bossen namelijk aan de hand van een model voor ‘natuurlijk bos’ waarin tweede-generatie bos de belangrijkste kenmerken van het oorspronkelijke bos behoudt. Het totale areaal productief bos van 449.000 km2 bedekt de helft van British Columbia. Het totale areaal exploitabel bos waar thans daadwerkelijk gekapt wordt, beslaat echter minder dan een kwart van British Columbia (230.000 km2). Zo werden in 1995 en 1996 bij elkaar 1896 km2 gekapt – dat is minder dan een procent van het exploitabel boslandschap. In meer dan de helft van het boslandschap van British Columbia is dus nog nooit gekapt.

P. van Brakel, ambassaderaad en consul van de Canadese ambassade te Den Haag.

Bovenstaande bijdrage is een reactie op het genoemde Focus-artikel van 25 maart jl. Op het artikel in Vizier van vandaag heeft deze krant nog geen weerwoord ontvangen. De redactie benadrukt dat de Canadese ambassade ruim voor het verschijnen van beide publicaties op de hoogte is gesteld.

Reageer op dit artikel