nieuws

Lid of neus

bouwbreed

Bij de keus tussen eigen grond en erfpacht kiest nagenoeg iedereen voor eigen grond. In bijna alle 600 Nederlandse gemeenten hebben kopers van bedrijfspanden, industrieterreinen en woningen deze vrije keus. Slechts in de overwegend links bestuurde steden Rotterdam en Amsterdam moeten deze kopers aan erfpacht geloven. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 4 maart aanstaande kunt u proberen daarin verandering te brengen.

Onlangs protesteerde het bedrijfsleven in Rotterdam tegen de wurgende erfpachtbepalingen die het gemeentebestuur van deze havenstad de kopers van onroerend oplegt. Bedrijven blijven weg als ze elders een pand op eigen grond kunnen bouwen of kopen. Deze geluiden heb ik nog niet gehoord uit Amsterdam, daar spreekt het gemeentebestuur slechts van leuke aantallen (17!) nieuwe buitenlandse vestigingen, maar vergeet te melden hoeveel meer bedrijven uit de hoofdstad wegblijven ten gevolge van die ellendige erfpacht.

Kopers van bedrijfsmatig en woon-onroerend goed hebben grote aarzelingen om panden op erfpachtgrond aan te kopen. De hoogte van de erfpachtcanon in beide grote steden verschilt sterk en vertoont een grillig verloop (dus verhoging) na afloop van de herzieningsperiode van 5, 50 of 75 jaar. Kopers van onroerend goed wensen zekerheid over lasten en waarde-ontwikkeling van hun pand. Ook afkoop van de erfpacht, dus vooruitbetaling van de erfpachtcanon, voor 50 of 75 jaar biedt geen soelaas, want dit is het probleem vooruit schuiven naar volgende generaties.

Overigens, bij afkoop van de erfpacht betaalt u ongeveer 17 maal de jaarlijkse canon en dit bedrag staat dan weer gelijk aan de huidige waarde van de grond. Dat betekent dat als u over bijvoorbeeld 50 jaar weer zou afkopen, u wederom de alsdan geldende waarde van de grond zou moeten betalen. Dus in dit geval ‘koopt’ u de grond iedere 50 jaar.

De havenstad en de hoofdstad beweren dat zij via erfpacht meer greep houden op de waarde-ontwikkeling van de grond en het gebruik daarvan. Maar ik denk dat de regio’s met dure erfpachtgronden flink zullen achterblijven in de economische ontwikkeling, omdat de huisvestingskosten hoog en onberekenbaar zijn. Daarnaast bestaan in de Wet op de Ruimtelijke Ordening voldoende regels om het gebruik van gronden te reguleren.

’s Lands regeringsresidentie Den Haag is overgegaan tot werkelijk eeuwige erfpacht via een eenmalige afkoopsom en ik denk dat Rotterdam en Amsterdam dit voorbeeld snel moeten volgen. Het slechts handhaven van kortlopende of voortdurende erfpachtrechten op gronden zal leiden tot minder economische groei, verpaupering van buurten en waardedaling van woon- en bedrijfspanden. Hierdoor riskeren linkse politici het lid op de neus te krijgen en wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht.

Reageer op dit artikel