nieuws

Europa moet wet en regel vereenvoudigen

bouwbreed Premium

Een eenvoudiger wetgeving moet de gang van zaken op de Europese binnenmarkt regelen. De vereenvoudigingen die tot nog toe in praktijk kwamen hebben volgens de Ierse europarlementarier B. Crowley weinig opgeleverd. De Europese Commissie (EC) probeerde eerder de wetgeving voor onder meer bouwproducten en de wederzijdse erkenning van diploma’s te versimpelen.

De EC moet volgens Crowley zo nodig nieuwe wetsvoorstellen indienen voor eenvoudiger communautaire wetgeving. De wijze waarop nationale instanties deze wetgeving omzetten en toepassen levert evenwel grote problemen op. Bovendien doen nationale wetsbepalingen vaak afbreuk aan de interne markt.

De Ierse europarlementarier vindt dat alle wetgeving in de EU voor vereenvoudiging in aanmerking komt. Verder moet de EC meer werk maken van de regels omtrent bijvoorbeeld bouwproducten. Ook is haast geboden bij de sociale zekerheid en het vrije verkeer van migrerende werknemers, gezondheid en veiligheid op het werk, overheidsopdrachten en het verhandelen van gevaarlijke stoffen. Te denken valt verder aan vereenvoudigde richtlijnen voor machines en de bestrijding van vervuiling. Ook de btw moet worden aangepast. Crowley meent dat het huidige stelsel bedrijven te grote lasten oplegt en mede daardoor aanzet tot fraude.

De wederzijdse erkenning van diploma’s vergroot de arbeidsmobiliteit, iets dat volgens Crowley hoognodig wordt met de invoering van de euro. Hij dringt tevens aan op een statuut voor de Europese vennootschap en op een Europese regeling voor faillissementen, de invordering van schulden en de uitvoering van rechterlijke uitspraken. Zonder zo’n regeling kan de EMU naar zijn mening niet goed functioneren.

Reageer op dit artikel