nieuws

Nijmegen krijgt geen nieuwe stadsbrug

bouwbreed

In Nijmegen komt geen nieuwe stadsbrug als onderdeel van de doortrekking van de A73. Ook de tunnelvariant onder de Waal wordt niet verder onderzocht. Dit hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland deze week besloten bij de vaststelling van de startnotitie MER A73.

In de notitie wordt uitgegaan van twee alternatieven: de nulplus-optie, waarbij maatregelen worden getroffen om de automobiliteit te beperken, en de A73/N73-optie waarbij de A73 als snelweg of autoweg wordt doorgetrokken.

Bij het beoordelen van de alternatieven wordt uitgegaan van drie scenario’s met betrekking tot de verbreding van de A50: een waarbij de breedte van de A50 tussen Valburg en Ewijk twee keer twee rijbanen blijft, een waarbij de snelweg wordt uitgebreid tot twee keer drie rijbanen en de laatste waarbij de A50 twee keer vier rijbanen wordt. Bij alle drie wordt er wel vanuit gegaan dat de A50 tussen de knooppunten Valburg en Grijsoord wordt uitgebreid. Voor dit laatste is het rijk verantwoordelijk.

De provincie neemt de doortrekking van de A73 voor haar rekening. Deze derde ‘Waaloverschrijdende capaciteit’ komt er niet in de vorm van een stadsbrug, omdat die optie slechts voor het lokale en, in mindere mate, het regionale verkeer van belang zou zijn. De A73 moet in de toekomst de A50 ontlasten en het Multimodaal Transport Centrum Valburg op het hoofdwegennet ontsluiten.

Ook de tunnelvariant wordt door GS terzijde geschoven, deze is te duur. Bij een korte, en nog enigszins betaalbare, tunnel zou de doorstroming van het rivierwater in gevaar komen, een lange tunnel zou het landschap aan de noordkant van de Waal aantasten. Een nog langere tunnel zou drie keer zo veel kosten als een brug.

Reageer op dit artikel